Impost sobre les hipoteques

Impost sobre les hipoteques

Impost sobre les hipoteques

Catalunya aumenta al 2% l’impost sobre les hipoteques.

Amb data 16 de juliol el Govern de Catalunya ha aprovat un decret pel qual el tipus impositiu que ara paga la banca en l’impost d’actes jurídics (AJD) augmenta l’1,5% al 2%. S’estima que aquest canvi legal permetrà a la Generalitat recaptar més de 81 milions d’euros a l’any.

L’impost sobre actes jurídics documentats grava, sobretot, la constitució de préstecs hipotecaris i és recaptat per les comunitats autònomes.

Es tracta d’un tribut que l’any passat va ser objecte de polèmica a causa de diverses sentències creuades del Tribunal Supremo sobre qui havia d’abonar, si la banca o el client. Aquest debat es va tancar amb la intervenció del Govern Estatal per a que a partir d’aquest moment recaigués el seu pagament en les entitats bancàries. En l’actualitat, les CC.AA. graven la constitució d’hipoteques amb una taxa que varia entre el 0,4% i el 2%.

A més d’aquest augment de l’AJD que converteix Catalunya en la comunitat amb el tipus d’impost més alt, el decret llei de mesures tributàries urgents i de lluita contra el frau fiscal de Catalunya preveu altres mesures tributàries, com la inclusió com a subjectes passius als fons de titulització que són titulars de grans paquets d’habitatges buits.

 

Impost sobre les hipoteques

 

El decret haurà de ser aprovat pel Parlament de Catalunya abans de la seva entrada en vigor, atès que aquestes iniciatives estaven inicialment previstes en els Pressupostos de la Generalitat per al 2018, que no van aconseguir ser aprovats i que van obligar a prorrogar els de l’any anterior .

 

FONT: Cinco Días

http://cincodias.elpais.es

Si t’ha agradat aquesta publicació de “Catalunya aumenta al 2% l’impost sobre les hipoteques”, també et pot interessar

Catalunya suprimeix els tipus reduïts en AJD

Catalunya suprimeix els tipus reduïts en AJD

Catalunya suprimeix els tipus reduïts en AJD.

Catalunya va decidir el passat dia 13 de novembre avançar-se a la resta de comunitats autònomes i suprimir mitjançant un decret els tipus reduïts de l’Impost d’Actes Jurídics Documentats (AJD).

Ara, seran les entitats financeres i no els contribuents els que paguin aquest tribut, i segons la Generalitat, ja no té sentit que hi hagi un tipus reduït per a tres col·lectius: persones amb discapacitat, menors de 32 anys i els compradors d’habitatge de protecció oficial (HPO).

A partir d’ara, tots els préstecs hipotecaris mantindran un mateix tipus impositiu, del 1,5%, que seguirà sent el més alt d’Espanya i que ja tenen Andalusia, Aragó, Comunitat Valenciana, Castella i Lleó, Galícia i Múrcia.

Amb aquests canvis, la Generalitat preveu recaptar 16,5 milions d’euros més, segons els càlculs de la Conselleria d’Economia i Hisenda.

Fonts d’aquest departament asseguren que prenen aquesta decisió per seguretat jurídica, per tal d’eliminar qualsevol dubte que puguin tenir els ciutadans i les entitats financeres. No hi haurà canvis per a les exempcions que estableix la llei per a organitzacions religioses, l’obra social vinculada a les antigues caixes d’estalvis o entitats sense ànim de lucre reconegudes per les administracions.

Fins ara, a més del tipus general del 1,5% a Catalunya, hi havia tres tipus reduïts: per als joves de menys de 32 anys que signessin una hipoteca per a la compra d’un habitatge habitual i les persones amb una discapacitat acreditada igual o superior a el 33%, se situava en el 0,5%.

En el cas de la compra de pisos en règim de protecció oficial, era del 0,1%. Aquesta regulació s’establia en la llei d’acompanyament dels Pressupostos de 2001, que ara deixa d’estar en vigor.

La gran majoria de la recaptació per AJD procedeix dels actes notarials pels préstecs hipotecaris. Aquest any, la Generalitat preveia ingressar per aquest tribut 479.400.000. Fins a l’agost, la seva recaptació es situava en els 328.100.000, un 15% més que l’any anterior. Aquesta figura és considerada com un dels millors termòmetres per conèixer el dinamisme de l’economia. A Catalunya, la seva major recaptació es va viure just abans de la crisi. El 2006, va ingressar 1.663 milions, i el 2007, 1.502.000.

A partir de 2008, va experimentar una caiguda en picat: 892 milions el 2008, 624 el 2009, 519 el 2010, 477 el 2011, 365 el 2012 i 301 el 2013. No obstant això, en els últims cinc anys s’ha anat recuperant: 308 milions el 2014, 368 el 2015, 398 el 2016 i 460 el 2007, la dada més alta en set anys. Però segueix sent una quarta part del màxim històric abans de la crisi.

FONT: Diario Expansión

http://www.expansion.es

 

Si t’ha agradat la publicació de “Catalunya suprimeix els tipus reduïts en AJD”, també et pot interessar

El tsunami de las hipotecas que puede arrastrar a consumidores y bancos

El tsunami de las hipotecas que puede arrastrar a consumidores y bancos

El tsunami de las hipotecas que puede arrastrar a consumidores y bancos

Las hipotecas vuelven a ser noticia, tras un 2017 sin grandes cambios, y un 2018 todavía por descubrir.

Calma chicha. Así se puede definir la situación que vivió el mercado hipotecario durante 2017 tras navegar por una mar embravecida llamada cláusulas suelo o devolución de gastos hipotecarios. En dicho año, y según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el importe medio de las hipotecas inscritas en los registros de la propiedad fue de 141.445 euros (un 5% más que en 2016). Ese porcentaje es del 6,3% si nos referimos a las hipotecas sobre viviendas, que alcanzó un importe medio de 116.709 euros. ¿Su número? 310.096, un 9,7% por encima de las cifras de un año antes.

¿Qué va a pasar en este 2018? ¿Seguirán las aguas mansas o habrá galerna?

Para empezar, sobre la mesa está una nueva regulación: el proyecto de ley de Crédito Inmobiliario. Y la guinda puede ser la subida del euribor, con el consiguiente encarecimiento de las cuotas mensuales. Por desgracia, uno de cada tres hipotecados no sabe cómo le afectaría una hipotética subida.

Fue en enero de 1999 cuando comenzó a utilizarse este índice hipotecario, y lo hizo al 3,062. Su punto álgido fue en septiembre de 2008, en pleno boom inmobiliario, cuando se situó en el 5,384. A partir de entonces comenzó una fuerte caída, con algún que otro ligero repunte, para situarse en el -0,189 en enero de 2018.

La nueva ley hipotecaria podría restringir el acceso a la financiación por las medidas de protección a los consumidores y las nuevas trabas a la banca a la hora de afrontar impagos y tener que provisionar mayor cantidad de préstamo, teniendo que esperar entre nueve y doce meses para reclamaciones judiciales”, resalta Gastón Apraiz, director de Inverpriban.

Cambios en las hipotecas

En la primera mitad de 2018 está previsto que se apruebe la nueva Ley Hipotecaria, aprobada en noviembre de 2017, y en fase parlamentaria en la actualidad. ¿Cómo va a ‘revolucionar’ el sistema actual?

Para empezar, hasta ahora eran tres las letras impagadas que empezaban a mover la maquinaria de los bancos. La nueva ley estira ese plazo hasta los nueve meses en la primera mitad del crédito, o el 2% de impago del total del préstamo. En la segunda mitad, hablamos de 12 meses o un 4% del capital. ¿Qué supondrá? A primera vista, un respiro para los consumidores. “Podría terminar acarreando fomentar el no pagar y la consecuencia del aumento de la morosidad en los balances de las entidades financieras”, señala Gastón Apraiz.

También, en la nueva legislación, se apuesta por las hipotecas a tipos fijos reduciendo, de esta manera, las comisiones. Eso sí, sólo para aquellas firmadas después de la aprobación de la ley.

“En el corto plazo podría incrementar el coste de financiación ya que las entidades, al no poder realizar venta cruzada, se verían obligadas a subir tipos”, matiza el director de Inverpriban.

¿Podrán darse casos como las cláusulas suelo?

Con el fin de que no suceda, el usuario podrá adherirse a un contrato básico que, en una semana, la entidad financiera deberá remitirle. En el mismo, podría incluirse una predicción de cuánto va a pagar en función de cómo evolucionen los tipos de interés. Además, este trámite será gratuito.

Con el fin de defender al consumidor, otro punto relevante hace mención a que, aquél empleado que ofrezca la hipoteca, debe saber de qué está hablando y analizar la solvencia de la persona a quien se la ofrece. Y prohíbe a las entidades financieras las gratificaciones según el número de hipotecas concedidas.

Por último, también prohíbe la venta de los conocidos como packs, es decir, la hipoteca unida a un seguro del hogar, de vida, etc. Eso sí, con una excepción: que lo autorice el Banco de España o se demuestre que son beneficiosos para quien contrata la hipoteca. Lo que sí estarán permitidas son las ventas combinadas. “Algunos bancos comienzan incluso a financiar más del 80% del valor de la propiedad, olvidando los males del pasado, e impulsados por la necesidad de aumentar sus beneficios a base de comisiones”, advierte Gastón Apraiz.

FUENTE: Merca2
http://bit.ly/2Du6hM2

También te puede interesar

¿Cómo ahorrar en la factura del IBI?

Barcelona

El cliente deberá pagar el grueso de los gastos al firmar una hipoteca

El cliente deberá pagar el grueso de los gastos al firmar una hipoteca

Los clientes deberán seguir pagando el impuesto de constitución de una hipoteca.

Los clientes deberán seguir pagando el impuesto de constitución de una hipoteca. Así lo ha acordado por unanimidad la Sala Primera del Tribunal Supremo, que ha fallado a favor de las entidades bancarias, de forma que deberá ser el consumidor el que siga asumiendo el impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) y Actos Jurídicos Documentados (AJD), el grueso de los gastos vinculados a un préstamo hipotecario.

En la sentencia, de la que solo ha trascendido el fallo, el Alto Tribunal estima en parte los dos recursos presentados: así, mientras establece que el pago del impuesto por la constitución del préstamo incumbe al titular de la hipoteca, el timbre de los documentos notariales se abonará «por partes iguales» entre prestamista y prestatario. El correspondiente a las copias, por quien las solicite.

Los gastos derivados de la formalización de una hipoteca han generado una importante controversia en los últimos tiempos y, por tanto, inseguridad jurídica. Los pronunciamientos de los juzgados de las distintas provincias han sido diferentes, al igual que los de las audiencias provinciales. Existe incluso confrontación entre las diversas secciones que componen una misma audiencia provincial o en el seno del propio Tribunal Supremo.

Una veintena de audiencias provinciales habían publicado ya sentencias a favor de los consumidores que habían asumido el coste de la totalidad de los gastos de formalización de sus hipotecas. Y de ellas, la mitad había obligado a la banca a asumir todos los gastos, lo que incluye el registro de la propiedad, la notaría y el citado impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD). En cambio, las demás habían ordenado la devolución de una tercera parte (registro y notaría).

En su sentencia de diciembre de 2015 el Supremo sí consideró «abusiva» una cláusula que, «sin negociación y de manera indiscriminada», atribuía todo el pago de los gastos e impuestos al consumidor, a pesar de que la ley hace una distribución de los mismos, y por tanto declaró nulas todas las cláusulas que imponían al cliente el pago del conjunto de los gastos y tributos.

En aquella ocasión, la sentencia del Supremo se derivó de una acción colectiva de la OCU, que solicitaba la nulidad de múltiples cláusulas de varios contratos bancarios del BBVA y del Popular. En cambio, el fallo del 28 de febrero se refiere únicamente a quién debía pagar el impuesto de constitución de la hipoteca. De esta forma, a los bancos solo les corresponderá pagar la mitad del impuesto sobre el timbre de los documentos notariales y las copias, si las solicita la entidad.

El ITP y AJD es un impuesto autonómico que varía en función de la región y que representa el pago de un porcentaje -algo superior al 1% de media- sobre la escritura notarial en la que se formalice la hipoteca. El pago de este impuesto supone entre 2.000 y 3.000 euros de media, la mayoría de los gastos de formalización de una hipoteca, según la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin).

El artículo 68 del reglamento tributario especifica que este impuesto debe ser abonado por el prestatario, a diferencia de otros gastos de formalización que, según recoge la ley, deben ser asumidos por la entidad bancaria en cuestión.

FUENTE: ABC
http://www.abc.es

También te puede interesar

Jardines verticales para enfriar edificios

jardines verticales

 

Los ocho cambios de la nueva Ley Hipotecaria

Los ocho cambios de la nueva Ley Hipotecaria

Los ocho cambios de la nueva Ley Hipotecaria

Con la nueva Ley Hipotecaria los consumidores tendrán que acudir dos veces al notario antes de contratar una hipoteca, y éste tendrá que explicar todos los riesgos a los que se enfrenta el cliente, bajo amenaza de sanción. Será más fácil cambiar de hipoteca y entidad, y más barato amortizar capital.

Despacio y con buena letra, sobre todo la pequeña. Así ha intentado preparar el Gobierno la nueva ley hipotecaria, cuyo proyecto de ley ya está listo para ser estudiado por el Consejo de Estado, antes de entrar en la fase parlamentaria. En condiciones normales, la ley debería entrar en vigor durante la primera parte de 2018.

Esta normativa cambia aspectos fundamentales como la forma en que un consumidor recibirá información sobre su hipoteca y el papel de los notarios. Además supone rebajas en las comisiones de demora, amortización anticipada, y una flexibilización en el cambio de contratos a tipo fijo a otros a tipo variable, y viceversa.

A grandes rasgos, éstas son las ocho principales novedades de la regulación, que busca proteger a clientes particulares y autónomos.

1º.- Transparencia. Antes de contratar una hipoteca, el banco deberá poner a disposición del cliente diversa información, con detalles sobre todas las cláusulas potencialmente peligrosas, estimaciones de cómo pueden afectar distintos escenarios al pago de la cuota, y cuáles son y cómo se reparten los gastos hipotecarios.

Con esta información, y antes de la firma, el cliente tiene que ir al notario -será una consulta gratuita- para chequear que tiene toda la documentación necesaria y que se han resuelto todas sus dudas. Una vez superada esta primera revisión, el cliente tendría que volver al notario de la mano del banco para sellar el acuerdo.

2º.- Responsabilidad. El notario tendrá responsabilidad en que el cliente entienda todas las cláusulas y que no haya condiciones abusivas en el contrato (se crea un registro de cláusulas prohibidas). Habrá un régimen sancionador en caso de que esto se incumpla.

3º.- Productos asociados. Los bancos deberán ofrecer por separado las hipotecas y los productos hasta ahora vinculados a ella, como tarjetas de crédito, seguros de vida y hogar. Podrán seguir aplicando rebajas en caso de contratarlos, pero deberán detallar el coste y dejar al cliente que los contrate con otras entidades, si le compensa más de esa forma. El Banco de España revisará esta operativa.

4º.- Desahucios. Las entidades no podrán activar la cláusula de vencimiento anticipado (previa a un desahucio) tras el impago de tres cuotas como venían haciendo hasta ahora. El Gobierno eleva el umbral a un 2% de la hipoteca impagada durante la primera mitad de la vida del crédito, y a un 4% durante el resto del contrato.

5º.- Cambio de contrato o entidad. La nueva ley quiere flexibilizar que un cliente pueda cambiar su hipoteca de tipo fijo a variable, y viceversa, y pueda hacerlo a su vez de entidad, con el objetivo de elevar la competencia. Por ello, se fijan topes para las comisiones de reembolso anticipado, hasta el 0,25% en los tres primeros años y del 0% en el resto, con limitaciones también en los aranceles notariales y registrales.

6º.- Amortización anticipada. El Gobierno prohíbe las comisiones de reembolso total o parcial, salvo en los cinco primeros años de una de las hipotecas a tipo variable y para cubrir las pérdidas financieras del banco en los créditos a tipo fijo, hasta determinados límites (3-4%).

7º.- Comisiones de demora. Economía pone un techo a las tasas de demora de tres veces el interés legal del dinero, para evitar abusos como los que se han producido desde algunas entidades bancarias.

8º.- Divisas extranjeras. Se pueden cambiar a euros (o la divisa del país en el que resida el cliente) aquellas hipotecas referenciadas a una moneda distinta, como ocurre con las vendidas en yenes antes de la crisis.

FUENTE: Vozpópuli
http://www.vozpopuli.com/economia-y-finanzas/empresas/Asi-seran-hipotecas-desde-2018-ocho-cambios-nueva-ley_0_1047496386.html

También te puede interesar

¿Comprar o alquilar?

Comprar o alquilar