La recuperació de calor als edificis

La recuperació de calor als edificis

La recuperació de calor, la mesura més eficaç per augmentar l’eficiència energètica dels edificis

L’equip d’investigació Sustainability, pertanyent a la Universitat de Granada ha realitzat un estudi pioner a Espanya en què analitza el potencial de la indústria de la construcció per adaptar-se al canvi climàtic i posa xifra als costos i beneficis associats.

L’informe d’Anàlisi de costos i beneficis de l’adaptació del canvi climàtic en el sector de la construcció’ ha estudiat les mesures tècniques més recomanables per construir habitatges que facin front a l’escalfament global, així com els impactes econòmics que comporta. En aquest sentit, la investigació conclou que adoptar un model de construcció més sostenible suposaria un 7% d’increment en la rendibilitat.

L’estudi destaca la necessitat d’intervenir per mantenir o millorar la qualitat de vida en els habitatges sense que suposi una major despesa d’energia. Les recomanacions inclouen l’aplicació de mesures passives -relacionades amb el disseny i l’estructuració en la construcció d’edificis, com ara l’orientació, l’addició d’aïllament o l’eliminació de ponts tèrmics.

Pel que fa a les actuacions actives plantejades -enfocadas a la millora del rendiment de les instal·lacions que consumeixen energia en el edifici- la instal·lació d’equips de ventilació amb recuperació de calor obté el major consens entre els experts com a instrument més eficaç per augmentar l’eficiència energètica en relació al cost.

Incorporar mesures d’adaptació al canvi climàtic pot requerir una major inversió inicial, però, com demostra la investigació, és rendible tant per al promotor com per a l’usuari final. Per al promotor perquè el preu dels habitatges amb una qualificació energètica alta pot ser significativament més gran; mentre que l’usuari, a més de l’estalvi econòmic i energètic, gaudirà d’un major benestar i confort.

Convé recordar que la modificació del Codi Tècnic d’Edificació (CTE), que actualment s’està adaptant a la legislació europea de consum d’energia gairebé nul en els edificis, està previst que elevi les exigències quant a eficiència energètica en la construcció.

La ventilació mecànica amb recuperador de calor, tal com coincideixen els experts, és una solució d’eficiència energètica econòmicament rendible, amb l’afegit d’assegurar una qualitat de l’aire òptima per a la salut dels usuaris d’un edifici, un aspecte que està cobrant cada vegada més rellevància davant la tendència impulsada per la normativa cap a un model de construcció que es caracteritza per l’hermeticitat dels edificis.

La recuperació de calor

Un sistema de ventilació mecànica amb la recuperació de calor (o doble flux) expulsa l’aire contaminat de l’interior de l’edifici -de totes aquestes substàncies tóxicas- alhora que filtra l’aire que accedeix des de l’exterior. D’aquesta manera, evita que s’introdueixin en l’habitatge partícules perjudicials per a la salut, proporcionant un ambient net i confortable en tot moment.

A més, aconsegueix recuperar fins al 90% de l’energia de l’aire extret per escalfar o refredar el qual accedeix a l’edifici, de manera que disminueix la despesa d’energia en climatització per assolir la temperatura desitjada.

FONT: Noticias de la Ciencia y la Tecnología

https://noticiasdelaciencia.com/art/29786/la-recuperacion-de-calor-la-medida-activa-mas-eficaz-para-aumentar-la-eficiencia-energetica-de-los-edificios

También te puede interesar

Desapareix l’impost al sol

l'impost al sol

Desapareix l’impost al sol

Desapareix l’impost al sol

Desapareix “l’impost al sol”

L’impost al sol, “Por fin este país se libra del gran absurdo del impuesto al sol”. Així ho ha anunciat la ministra per la Transición Ecológica, una de les mesures més potents que recull el reial decret llei de mesures urgents que divendres passat dia 5 va aprovar el Consell de Ministres.

La mesura implica que per primera vegada a Espanya es definirà què és l’autoconsum i s’anul·la l’impost al sol que fins ara gravava a aquests consumidors. A més s’impulsarà l’autoconsum compartit reduint la càrrega burocràtica perquè les comunitats de veïns puguin accedir amb més facilitat a ella.

Per primera vegada es reconeix el dret dels ciutadans a autoconsumir energia elèctrica sense cap tipus de càrrec o peatge sobre l’energia autoconsumida que no passa per la xarxa, així com el reconeixement exprés de l’autoconsum col·lectiu en la regulació energètica espanyola

L’impost al sol amb el reial decret

El reial decret llei també inclou mesures per facilitar la implantació d’autoconsum, com són la definició d’una tramitació administrativa simplificada i adequada a les característiques de les instal·lacions, a més d’adoptar el règim sancionador en funció del veritable impacte de l’autoconsum en el sistema elèctric.

A més s’impulsa l’autoconsum compartit especialment clau en un país en què predomina l’habitatge vertical. La possibilitat d’instal·lar autoconsum compartit en els edificis ofereix una gran oportunitat de reduir els costos energètics i, per tant, la factura de la llum.

Una altra de les grans novetats del Reial decret és el paquet de mesures per rebaixar la factura fiscal i establir mesures per ajudar les famílies en situació d’especial vulnerabilitat. La més destacada és l’aprovació d’un bo social tèrmic, el cost assumirà l’Estat, pel que s’abonarà als beneficiaris el cost de les seves despeses en calefacció en un xec directe. A més, s’amplia l’accés de l’actual bo social a famílies monoparentals i persones en situació de dependència en graus 3 i 2.

A més, com s’havia avançat, el reial decret llei amplia la cobertura de l’ajuda als consumidors més vulnerables. Com a gran novetat, es prohibeix el tall de subministrament a les llars acollits al bo social on visqui almenys un menor de 16 anys, alguna persona amb un nivell de discapacitat del 33% o persones en situació de dependència en grau II i III, sempre que aquestes circumstàncies queden degudament acreditades pels serveis socials.

A més, s’amplia l’accés al Bo Social a les famílies monoparentals amb una dona al capdavant (el 85% de les llars monoparentals tenen a una mare al davant). Per a aquest cas s’estableix un llindar de renda màxim 0,5 vegades superior a l’IPREM.

Els límits de consum d’energia amb dret a descompte s’amplien un 15% amb dos objectius: compensar els increments de preus i apropar-se més als consums reals de les llars més vulnerables. Així mateix, el còmput de consum anual amb dret a descompte que es liquidava cada mes es flexibilitza.

Ara l’energia amb dret a descompte no consumida un mes, pot utilitzar-se en un altre moment. Es facilita així la protecció de les llars durant els mesos de més consum, que solen correspondre amb els de temperatures més baixes.

D’altra banda, la norma aprovada també prorroga el termini per renovar el bo social elèctric a aquells consumidors que estiguessin acollits al bo social antic, el termini de renovació acabava el proper 8 d’octubre. El nou termini és el 31 de desembre. D’aquesta manera, qui sol·liciti la renovació del bo després de 8 d’octubre i compleixi els requisits no veurà interromput l’accés al descompte.

Per als consumidors en general, la ministra ha explicat que es va a obligar a les companyies elèctriques a oferir una factura de la llum molt més comprensible per als usuaris. En concret es van a remodelar els esglaons de potència contractada perquè s’ajustin al consum real dels usuaris.

A més, les companyies hauran de reflectir en la factura mensual la informació d’estalvi que el consumidor podria obtenir en cas de adherir-se a les tarifes de discriminació horària a les que pot accedir. Ja que segons reconeixen els experts és, a hores d’ara, l’opció més beneficiosa per als usuaris.

Finalment, el Govern endureix les mesures sancionadores a les empreses comercialitzadores, que gestionen i financen el bo social. Per exemple, les que imposin injustificadament condicions, dificultats o retards amb relació a la tramitació de les sol·licituds podrien ser sancionades amb multes de fins a 60 milions d’euros, en el cas d’infraccions molt greus.

FONT: La Vanguardia

https://www.lavanguardia.com/economia/20181005/452176376523/bono-social-impuesto-al-sol-factura-luz-electricidad.html

También te puede interesar

Consumo casi nulo en edificios

consumo casi nulo

Impacte del nou Decret del sector elèctric a l’autoconsum amb panells solars.

Impacte del nou Decret del sector elèctric a l’autoconsum amb panells solars.

Impacte del nou Decret del sector elèctric a l’autoconsum amb panells solars.

Fins ara l’autoconsum elèctric tant fotovoltaic com elèctric era regulat pel RD 900/2015 de 9 d’Octubre, conjuntament amb les lleis i decrets del Sector Elèctric.

L’aplicació d’aquest decret suposava una sèrie de traves i costos a l’autoconsum elèctric: permisos de connexió, limitacions, impostos, facturació i legalitzacions de les instal·lacions.

Recentment el Ministerio de Energía, Turismo y Agencia Digital ha publicat una proposta d’un nou decret per regular l’accés i la connexió a les xarxes de transport i distribució d’energia elèctrica. Amb aquest nou Decret es solucionen moltes de les dificultats per a la instal·lació de panells solars fotovoltaics i obre la porta a la seva instal·lació en clients i comunitats de veïns.

De les novetats d’aquest nou Decret es destaquen alguns aspectes que poden ser d’utilitat per a tots aquells clients i comunitats de propietaris que vulguin millorar i economitzar la seva instal·lació elèctrica:

  • S’agilitza la tramitació i sol·licitud dels permisos d’accés i connexió.
  • Es crea un procediment abreujat per a obtenció de permisos d’accés i connexió a les instal·lacions de menys de 15 kW.
  • No es necessitaran sol·licitar permisos d’accés i connexió per a les instal·lacions que tinguin dispositius antiabocament.
  • Haurà també un procediment abreujat per a la connexió d’instal·lacions.
  • Es podran fer instal·lacions fotovoltaiques d’autoconsum col·lectiu fins a 100 KW.
  • La potència de la instal·lació solar no estarà limitada per l’energia contractada.
  • Les modificacions en els contractes permetran la reducció de la facturació i la venda de l’energia abocada a la xarxa en alguns casos.

Per més informació, feu clic en els següents enllaços:

* Proposta de Reial Decret d’accés i connexió a les xarxes de transport i distribució.

* Memòria de la Proposta de Reial Decret d’accés i connexió a les xarxes de transport i distribució.

Si vostè és client de Finques Chicote i desitja més informació, pot adresarse per correu electrònic a l’Oficial Administrador assignat a la seva comunitat.

También te puede interesar

Nuevas fachadas para mejorar la eficiencia energética de los edificios.

Nuevas fachadas para mejorar la eficiencia energética de los edificios.

Nuevas fachadas para mejorar la eficiencia energética de los edificios.

La fachada es uno de los principales elementos constructivos del edificio que permite alcanzar las exigencias de eficiencia energética y confort interior establecidas en las normas y directivas nacionales e internacionales del sector de la construcción. El tipo de sistema elegido, el diseño y la correcta ejecución de la propia fachada, son aspectos críticos que condicionarán el consumo energético final del edificio.

En la actualidad, el gasto debido a la climatización se encuentra entre el 40% y el 65% del gasto total del edificio.

En un clima mediterráneo-continental como el que existe en España, en los meses de frío el edificio sufre pérdidas energéticas a través de las fachadas norte y este, consecuencia de las bajas temperaturas. Por otro lado, en verano el edificio obtiene ganancias energéticas a través de las fachadas sur y oeste consecuencia de la radiación solar. En ambos casos, la climatización es necesaria en el edificio con el fin de mantener unas condiciones interiores agradables para sus ocupantes, contrarrestando las pérdidas y ganancias energéticas existentes a través de la envolvente del edificio.

Con el objetivo de mejorar la eficiencia energética de las fachadas actuales, dos investigadores del grupo de Tecnología Edificatoria y Medio Ambiente (TEMA) de la UPM han ideado un nuevo sistema de fachada ventilada. El trabajo se ha publicado recientemente en la revista Energy and Buldings y también ha sido patentado.

Hoy en día las fachadas ventiladas convencionales se componen de una hoja interior, un aislamiento exterior continuo, la cámara de ventilación y las placas de terminación exterior. La novedad de la fachada propuesta por los científicos consiste en introducir una segunda cámara entre la existente y el aislamiento de la fachada, conectando ambas cámaras en la parte inferior de la fachada.

Otra novedad es el remate superior de la fachada, que incorpora un elemento que contiene la rejilla de entrada de aire a la cámara de admisión, y la rejilla de expulsión de aire de la cámara de ventilación. Este remate incluye un sistema de apertura y cierre manual de las rejillas, en función del gradiente de temperatura entre el interior y el exterior del edificio.

Esta fachada ventilada de doble cámara presenta dos mejoras sobre el sistema convencional.

En primer lugar, se reducen las pérdidas y ganancias energéticas a través de la fachada y por tanto se logra reducir el consumo energético debido a la climatización. En segundo lugar, el diseño de doble cámara con el dispositivo de remate superior permite que el gradiente de temperatura vertical en las cámaras se reduzca significativamente a lo largo del año.

Como consecuencia de esta homogenización del aire en las cámaras de ventilación, se logra que desaparezcan las diferencias de temperatura interior en el edificio debidas a la altura, evitándose que en locales o viviendas superiores el confort térmico sea mayor o menor que las inferiores. Además, es una solución sostenible y eficiente que puede ser aplicada tanto en trabajos de rehabilitación como de obra nueva debido a su sencillez de implementación. El sobrecoste inicial de la solución se amortiza en un breve plazo de tiempo si se consideran los ahorros energéticos que se consiguen con el sistema.

Como señalan los autores del trabajo, “la investigación realizada pone de manifiesto el potencial de mejora en la eficiencia energética del edificio mediante el rediseño de sistemas constructivos convencionales”.

FUENTE: Noticias de la Ciencia y la Tecnología
http://noticiasdelaciencia.com/not/26320/nuevas-fachadas-para-mejorar-la-eficiencia-energetica-de-los-edificios/

También te puede interesar

Conveni de finançament

Conveni de finançament