Recàrrega de vehicles elèctrics

Recàrrega de vehicles elèctrics

Recàrrega de vehicles elèctrics

Ajuts per la instal·lació de punts de recàrrega de vehicles elèctrics en comunitats de veïns.

El departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat, a través de l’Institut Català d’Energia, ha obert la convocatòria d’ajuts per a l’impuls de la mobilitat sostenible, d’acord amb la Resolució EMC/1322/2019, de 14 de maig, per la qual es fa pública la convocatòria de l’any 2019 per a la concessió de subvencions del programa d’incentius a la mobilitat eficient i sostenible, destinada a persones físiques (Programa MOVES).

Aquesta convocatòria inclou subvencions a l’adquisició de vehicles elèctrics i a la instal·lació de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics, entre d’altres. Els ciutadans poden sol·licitar les ajudes que formen part del Pla MOVES, des del dimarts 21 de maig.

Els quatre àmbits d’actuació són:

 • Adquisició de vehicles d’energies alternatives
 • La implantació de sistemes de préstec de bicicletes elèctriques
 • La implantació de mesures contingudes en plans de transport a la feina d’empreses i
 • La implantació d’infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics.

 

Aquesta darrera és la que inclou, entre d’altres, subvencionar les preinstal·lacions d’infraestructures de recàrrega de les comunitats de propietaris en aparcaments privats.

En relació a la Implantació d’infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics: se subvencionarà la implantació d’infraestructura de recàrrega de tot tipus (vinculada o domèstica, convencional, semiràpida i ràpida) tant per a particulars com per a empreses i administracions.

L’objectiu d’aquesta línia és impulsar el desenvolupament d’una xarxa de recàrrega per a vehicles elèctrics que contribueixi a la implantació del vehicle elèctric a Catalunya.

Per això, els ajuts cobriran fins al 40% de la despesa en equips de recàrrega i obra civil associada (incloent-hi permisos, enginyeria i senyalització), amb un màxim de 100.000 euros per beneficiari.

En aquest enllaç es poden consultar els requisits i condicions que han de complir els titulars de les instal·lacions (entre ells hi ha incloses les comunitats de propietaris).

Quantia:

Està previst un ajut de fins al 40% del cost de la infraestructura (preinstal·lació comunitària); més concretament un ajut del 30% per a les empreses privades i del 40% per la resta de beneficiaris. Cal tenir en compte en aquest cas que tots els punts de recàrrega han de ser com a mínim mode 3 (tipus de comunicació que hi ha entre el vehicle i el punt de recàrrega) i disposar d’un connector tipus “Mennekes” de corrent alterna.

En el cas d’aparcaments o estacionaments col·lectius en edificis existents de règim de propietat horitzontal, és actuació subvencionable la preinstal·lació elèctrica per a la recàrrega de vehicle elèctric que inclogui una conducció principal per zones comunitàries (mitjançant tubs, canals, safates, etc.), de manera que es possibiliti la realització de derivacions fins a les estacions de recàrrega ubicades a les places d’aparcament, tal com es descriu en l’apartat 3.2 de la (ITC) BT-52 del Reglament electrotècnic per a baixa tensió.

Les subvencions, s’han de sol·licitar (de forma prèvia a l’execució de la instal·lació) directament a la web de l’ICAEN (tramitar ajuts).

Termini de sol·licituds:

Des de l’endemà de la publicació de la convocatòria i fins a esgotar el pressupost disponible per a aquesta actuació o com a màxim el 31 de desembre de 2019.

Termini d’execució:

12 mesos des de la data de notificació de la Resolució d’atorgament de l’ajut. La notificació de la resolució per part de l’administració es pot allargar fins a 6 mesos a comptar des de la sol·licitud.

Com és habitual, es concediran els ajuts per ordre d’entrada de la sol·licitud i fins a l’esgotament de la provisió.

FONT: Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona i Lleida

http://www.cafbl.cat

Si t’ha agradat aquesta publicació de “Recàrrega de vehicles elèctrics”, també et pot interessar

La recuperació de calor als edificis

La recuperació de calor als edificis

La recuperació de calor, la mesura més eficaç per augmentar l’eficiència energètica dels edificis

L’equip d’investigació Sustainability, pertanyent a la Universitat de Granada ha realitzat un estudi pioner a Espanya en què analitza el potencial de la indústria de la construcció per adaptar-se al canvi climàtic i posa xifra als costos i beneficis associats.

L’informe d’Anàlisi de costos i beneficis de l’adaptació del canvi climàtic en el sector de la construcció’ ha estudiat les mesures tècniques més recomanables per construir habitatges que facin front a l’escalfament global, així com els impactes econòmics que comporta. En aquest sentit, la investigació conclou que adoptar un model de construcció més sostenible suposaria un 7% d’increment en la rendibilitat.

L’estudi destaca la necessitat d’intervenir per mantenir o millorar la qualitat de vida en els habitatges sense que suposi una major despesa d’energia. Les recomanacions inclouen l’aplicació de mesures passives -relacionades amb el disseny i l’estructuració en la construcció d’edificis, com ara l’orientació, l’addició d’aïllament o l’eliminació de ponts tèrmics.

Pel que fa a les actuacions actives plantejades -enfocadas a la millora del rendiment de les instal·lacions que consumeixen energia en el edifici- la instal·lació d’equips de ventilació amb recuperació de calor obté el major consens entre els experts com a instrument més eficaç per augmentar l’eficiència energètica en relació al cost.

Incorporar mesures d’adaptació al canvi climàtic pot requerir una major inversió inicial, però, com demostra la investigació, és rendible tant per al promotor com per a l’usuari final. Per al promotor perquè el preu dels habitatges amb una qualificació energètica alta pot ser significativament més gran; mentre que l’usuari, a més de l’estalvi econòmic i energètic, gaudirà d’un major benestar i confort.

Convé recordar que la modificació del Codi Tècnic d’Edificació (CTE), que actualment s’està adaptant a la legislació europea de consum d’energia gairebé nul en els edificis, està previst que elevi les exigències quant a eficiència energètica en la construcció.

La ventilació mecànica amb recuperador de calor, tal com coincideixen els experts, és una solució d’eficiència energètica econòmicament rendible, amb l’afegit d’assegurar una qualitat de l’aire òptima per a la salut dels usuaris d’un edifici, un aspecte que està cobrant cada vegada més rellevància davant la tendència impulsada per la normativa cap a un model de construcció que es caracteritza per l’hermeticitat dels edificis.

La recuperació de calor

Un sistema de ventilació mecànica amb la recuperació de calor (o doble flux) expulsa l’aire contaminat de l’interior de l’edifici -de totes aquestes substàncies tóxicas- alhora que filtra l’aire que accedeix des de l’exterior. D’aquesta manera, evita que s’introdueixin en l’habitatge partícules perjudicials per a la salut, proporcionant un ambient net i confortable en tot moment.

A més, aconsegueix recuperar fins al 90% de l’energia de l’aire extret per escalfar o refredar el qual accedeix a l’edifici, de manera que disminueix la despesa d’energia en climatització per assolir la temperatura desitjada.

FONT: Noticias de la Ciencia y la Tecnología

https://noticiasdelaciencia.com/art/29786/la-recuperacion-de-calor-la-medida-activa-mas-eficaz-para-aumentar-la-eficiencia-energetica-de-los-edificios

También te puede interesar

Desapareix l’impost al sol

l'impost al sol

Desapareix l’impost al sol

Desapareix l’impost al sol

Desapareix “l’impost al sol”

L’impost al sol, “Por fin este país se libra del gran absurdo del impuesto al sol”. Així ho ha anunciat la ministra per la Transición Ecológica, una de les mesures més potents que recull el reial decret llei de mesures urgents que divendres passat dia 5 va aprovar el Consell de Ministres.

La mesura implica que per primera vegada a Espanya es definirà què és l’autoconsum i s’anul·la l’impost al sol que fins ara gravava a aquests consumidors. A més s’impulsarà l’autoconsum compartit reduint la càrrega burocràtica perquè les comunitats de veïns puguin accedir amb més facilitat a ella.

Per primera vegada es reconeix el dret dels ciutadans a autoconsumir energia elèctrica sense cap tipus de càrrec o peatge sobre l’energia autoconsumida que no passa per la xarxa, així com el reconeixement exprés de l’autoconsum col·lectiu en la regulació energètica espanyola

L’impost al sol amb el reial decret

El reial decret llei també inclou mesures per facilitar la implantació d’autoconsum, com són la definició d’una tramitació administrativa simplificada i adequada a les característiques de les instal·lacions, a més d’adoptar el règim sancionador en funció del veritable impacte de l’autoconsum en el sistema elèctric.

A més s’impulsa l’autoconsum compartit especialment clau en un país en què predomina l’habitatge vertical. La possibilitat d’instal·lar autoconsum compartit en els edificis ofereix una gran oportunitat de reduir els costos energètics i, per tant, la factura de la llum.

Una altra de les grans novetats del Reial decret és el paquet de mesures per rebaixar la factura fiscal i establir mesures per ajudar les famílies en situació d’especial vulnerabilitat. La més destacada és l’aprovació d’un bo social tèrmic, el cost assumirà l’Estat, pel que s’abonarà als beneficiaris el cost de les seves despeses en calefacció en un xec directe. A més, s’amplia l’accés de l’actual bo social a famílies monoparentals i persones en situació de dependència en graus 3 i 2.

A més, com s’havia avançat, el reial decret llei amplia la cobertura de l’ajuda als consumidors més vulnerables. Com a gran novetat, es prohibeix el tall de subministrament a les llars acollits al bo social on visqui almenys un menor de 16 anys, alguna persona amb un nivell de discapacitat del 33% o persones en situació de dependència en grau II i III, sempre que aquestes circumstàncies queden degudament acreditades pels serveis socials.

A més, s’amplia l’accés al Bo Social a les famílies monoparentals amb una dona al capdavant (el 85% de les llars monoparentals tenen a una mare al davant). Per a aquest cas s’estableix un llindar de renda màxim 0,5 vegades superior a l’IPREM.

Els límits de consum d’energia amb dret a descompte s’amplien un 15% amb dos objectius: compensar els increments de preus i apropar-se més als consums reals de les llars més vulnerables. Així mateix, el còmput de consum anual amb dret a descompte que es liquidava cada mes es flexibilitza.

Ara l’energia amb dret a descompte no consumida un mes, pot utilitzar-se en un altre moment. Es facilita així la protecció de les llars durant els mesos de més consum, que solen correspondre amb els de temperatures més baixes.

D’altra banda, la norma aprovada també prorroga el termini per renovar el bo social elèctric a aquells consumidors que estiguessin acollits al bo social antic, el termini de renovació acabava el proper 8 d’octubre. El nou termini és el 31 de desembre. D’aquesta manera, qui sol·liciti la renovació del bo després de 8 d’octubre i compleixi els requisits no veurà interromput l’accés al descompte.

Per als consumidors en general, la ministra ha explicat que es va a obligar a les companyies elèctriques a oferir una factura de la llum molt més comprensible per als usuaris. En concret es van a remodelar els esglaons de potència contractada perquè s’ajustin al consum real dels usuaris.

A més, les companyies hauran de reflectir en la factura mensual la informació d’estalvi que el consumidor podria obtenir en cas de adherir-se a les tarifes de discriminació horària a les que pot accedir. Ja que segons reconeixen els experts és, a hores d’ara, l’opció més beneficiosa per als usuaris.

Finalment, el Govern endureix les mesures sancionadores a les empreses comercialitzadores, que gestionen i financen el bo social. Per exemple, les que imposin injustificadament condicions, dificultats o retards amb relació a la tramitació de les sol·licituds podrien ser sancionades amb multes de fins a 60 milions d’euros, en el cas d’infraccions molt greus.

FONT: La Vanguardia

https://www.lavanguardia.com/economia/20181005/452176376523/bono-social-impuesto-al-sol-factura-luz-electricidad.html

También te puede interesar

Consumo casi nulo en edificios

consumo casi nulo

Impacte del nou Decret del sector elèctric a l’autoconsum amb panells solars.

Impacte del nou Decret del sector elèctric a l’autoconsum amb panells solars.

Impacte del nou Decret del sector elèctric a l’autoconsum amb panells solars.

Fins ara l’autoconsum elèctric tant fotovoltaic com elèctric era regulat pel RD 900/2015 de 9 d’Octubre, conjuntament amb les lleis i decrets del Sector Elèctric.

L’aplicació d’aquest decret suposava una sèrie de traves i costos a l’autoconsum elèctric: permisos de connexió, limitacions, impostos, facturació i legalitzacions de les instal·lacions.

Recentment el Ministerio de Energía, Turismo y Agencia Digital ha publicat una proposta d’un nou decret per regular l’accés i la connexió a les xarxes de transport i distribució d’energia elèctrica. Amb aquest nou Decret es solucionen moltes de les dificultats per a la instal·lació de panells solars fotovoltaics i obre la porta a la seva instal·lació en clients i comunitats de veïns.

De les novetats d’aquest nou Decret es destaquen alguns aspectes que poden ser d’utilitat per a tots aquells clients i comunitats de propietaris que vulguin millorar i economitzar la seva instal·lació elèctrica:

 • S’agilitza la tramitació i sol·licitud dels permisos d’accés i connexió.
 • Es crea un procediment abreujat per a obtenció de permisos d’accés i connexió a les instal·lacions de menys de 15 kW.
 • No es necessitaran sol·licitar permisos d’accés i connexió per a les instal·lacions que tinguin dispositius antiabocament.
 • Haurà també un procediment abreujat per a la connexió d’instal·lacions.
 • Es podran fer instal·lacions fotovoltaiques d’autoconsum col·lectiu fins a 100 KW.
 • La potència de la instal·lació solar no estarà limitada per l’energia contractada.
 • Les modificacions en els contractes permetran la reducció de la facturació i la venda de l’energia abocada a la xarxa en alguns casos.

Per més informació, feu clic en els següents enllaços:

* Proposta de Reial Decret d’accés i connexió a les xarxes de transport i distribució.

* Memòria de la Proposta de Reial Decret d’accés i connexió a les xarxes de transport i distribució.

Si vostè és client de Finques Chicote i desitja més informació, pot adresarse per correu electrònic a l’Oficial Administrador assignat a la seva comunitat.

También te puede interesar

Edificios de consumo energético mínimo

Edificios de consumo energético mínimo

Edificios de consumo energético mínimo: un reto difícil para España

Un estudio del grupo de investigación ENEDI (Energética en la Edificación) de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) concluye que la mayoría de los países del sur de Europa están mal preparados para la implementación de edificios de consumo de energía casi nulo, y especialmente, para el reto de modernizar los edificios existentes, y propone mejoras para el desarrollo de futuros edificios, para conseguir el consumo energético mínimo.

En los próximos años, existe un compromiso legal de todos los países de Europa para mejorar la eficiencia energética de los edificios que se traduce en construir edificios de consumo de energía casi nulo (EECN, o nZEB en inglés), es decir, edificios con un consumo energético mínimo.

La Directiva 31/2010/EU fija dos fechas clave: todos los edificios públicos deberán ser EECN a partir del 1 de enero de 2019 y dos años más tarde, el 1 de enero de 2021, deberán serlo todos los edificios de nueva construcción.

“Falta sólo 1 año para el primer compromiso, y sin embargo, muchos países están lejos de alcanzar ese nivel de eficiencia energética en los edificios. Los países que más han avanzado en este reto son los países del centro y norte de Europa”, explica Juan María Hidalgo, coautor del estudio.

Esta investigación de consumo energético mínimo, liderada por la Université de Liege ha sido realizada por más de una docena de investigadores Europeos y analiza la situación de la edificación en siete países del sur de Europa (Chipre, Francia, Grecia, Italia, Portugal, Rumanía y España). Cada país tiene matices en las definiciones técnicas que hacen muy difícil la comparación directa de las normativas y programas de impulso de los EECN.

Por ello, “los participantes en el estudio hicimos un esfuerzo para consensuar una metodología común. Era la única manera de hacer comparaciones reales de igual a igual”, añade Hidalgo.

La investigación se ha centrado en el estudio comparativo de las barreras sociales y tecnológicas para el desarrollo de los EECN tanto en la nueva construcción como en la rehabilitación del inmobiliario existente.

Hasta ahora, muchos estudios justificaban los retrasos sur-norte debido al contexto económico. Sin embargo, este trabajo ha mostrado que hay otras barreras, como las sociológicas y las condiciones climatológicas de cada país que afectan y mucho a la consecución de los objetivos de los edificios de consumo de energía casi nulo. “La escasa formación de prácticamente todos los agentes, desde la administración, pasando por los operarios de la construcción, hasta la ciudadanía hay una gran cadena humana en la que todavía no se comprende en qué consiste un EECN y cómo conseguirlo”, subraya Hidalgo.

Por otro lado, “el diseño de edificios debe ser estudiado más a detalle para solucionar los cambios de estación como el invierno y el verano etc”, añade Hidalgo. “El País Vasco puede ser un buen banco de pruebas para ello ya que tiene casi todas las climatologías del estudio. A pesar de ser un territorio pequeño tenemos que aplicar criterios de diseño muy distintos en zonas de costa, zonas de montaña, zonas del sur.”.

“Si estas barreras no se solucionan, es muy probable que haya insatisfacción con el resultado real, ya que podrían darse problemas de confort térmico, sobrecalentamiento, sobrecostes innecesarios en la construcción etc. a menudo empeorados por un mal funcionamiento de los edificios”, comenta el investigador. Para ello, “el estudio propone mejoras para las normativas, diseño, construcción y uso para este tipo de edificios”, añade.

Asimismo, el investigador afirma que es más fácil construir un EECN nuevo por las posibilidades de ubicación y orientación, el empleo de materiales nuevos y tecnologías integradas en el diseño, que llevar este concepto al ámbito de la rehabilitación, pues hay menos flexibilidad de maniobra y los costes también aumentan.

Según Juan María Hidalgo, “esperamos que este trabajo contribuya a solucionar las principales dificultades del sector y nos permita llegar al 2020 con un sector de la edificación más preparado, con mejores herramientas y mayor concienciación”. De este modo, “se podrán construir EECN que satisfagan las necesidades de todas las personas, con el mínimo coste y el menor impacto ambiental posible”. (Fuente: UPV/EHU)

FUENTE: Noticias de la Ciencia y la Tecnología
http://noticiasdelaciencia.com/not/26806/edificios-de-consumo-energetico-minimo-un-reto-dificil-para-el-sur-de-europa/

También te puede interesar

Consells de Seguretat

Consells de Seguretat