Catalunya suprimeix els tipus reduïts en AJD

Catalunya suprimeix els tipus reduïts en AJD

Catalunya suprimeix els tipus reduïts en AJD.

Catalunya va decidir el passat dia 13 de novembre avançar-se a la resta de comunitats autònomes i suprimir mitjançant un decret els tipus reduïts de l’Impost d’Actes Jurídics Documentats (AJD).

Ara, seran les entitats financeres i no els contribuents els que paguin aquest tribut, i segons la Generalitat, ja no té sentit que hi hagi un tipus reduït per a tres col·lectius: persones amb discapacitat, menors de 32 anys i els compradors d’habitatge de protecció oficial (HPO).

A partir d’ara, tots els préstecs hipotecaris mantindran un mateix tipus impositiu, del 1,5%, que seguirà sent el més alt d’Espanya i que ja tenen Andalusia, Aragó, Comunitat Valenciana, Castella i Lleó, Galícia i Múrcia.

Amb aquests canvis, la Generalitat preveu recaptar 16,5 milions d’euros més, segons els càlculs de la Conselleria d’Economia i Hisenda.

Fonts d’aquest departament asseguren que prenen aquesta decisió per seguretat jurídica, per tal d’eliminar qualsevol dubte que puguin tenir els ciutadans i les entitats financeres. No hi haurà canvis per a les exempcions que estableix la llei per a organitzacions religioses, l’obra social vinculada a les antigues caixes d’estalvis o entitats sense ànim de lucre reconegudes per les administracions.

Fins ara, a més del tipus general del 1,5% a Catalunya, hi havia tres tipus reduïts: per als joves de menys de 32 anys que signessin una hipoteca per a la compra d’un habitatge habitual i les persones amb una discapacitat acreditada igual o superior a el 33%, se situava en el 0,5%.

En el cas de la compra de pisos en règim de protecció oficial, era del 0,1%. Aquesta regulació s’establia en la llei d’acompanyament dels Pressupostos de 2001, que ara deixa d’estar en vigor.

La gran majoria de la recaptació per AJD procedeix dels actes notarials pels préstecs hipotecaris. Aquest any, la Generalitat preveia ingressar per aquest tribut 479.400.000. Fins a l’agost, la seva recaptació es situava en els 328.100.000, un 15% més que l’any anterior. Aquesta figura és considerada com un dels millors termòmetres per conèixer el dinamisme de l’economia. A Catalunya, la seva major recaptació es va viure just abans de la crisi. El 2006, va ingressar 1.663 milions, i el 2007, 1.502.000.

A partir de 2008, va experimentar una caiguda en picat: 892 milions el 2008, 624 el 2009, 519 el 2010, 477 el 2011, 365 el 2012 i 301 el 2013. No obstant això, en els últims cinc anys s’ha anat recuperant: 308 milions el 2014, 368 el 2015, 398 el 2016 i 460 el 2007, la dada més alta en set anys. Però segueix sent una quarta part del màxim històric abans de la crisi.

FONT: Diario Expansión

http://www.expansion.es

 

Si t’ha agradat la publicació de “Catalunya suprimeix els tipus reduïts en AJD”, també et pot interessar

La compra d’habitatges sobre plànol

La compra d’habitatges sobre plànol

La compra d’habitatges sobre plànol.

La compra d’habitatges sobre plànol o adquirir una llar que es coneix virtualment té avantatges, però cal estar atent a algunes qüestions per evitar sorpreses.

Els controls perquè no torni a haver-hi una superproducció de cases; la descompensació entre la demanda i l’oferta d’habitatges; les condicions de finançament per a la seva construcció; una major facilitat per al pagament, i la possibilitat d’adaptar les característiques d’aquesta llar a les necessitats del potencial comprador, fan que moltes promocions es realitzin sobre plànol.

Encara que, en general, el principal atractiu de la compra d’habitatges sobre plànol és econòmic, ja que, de vegades, pot portar algun descompte per al comprador, aquest també ha de saber els riscos que assumeix amb aquesta elecció.

els principals riscos tenen a veure amb la solvència del promotor i del projecte que es va a executar; amb el calendari establert dels pagaments a compte; el compliment dels terminis de lliurament de l’habitatge, i les característiques i qualitats de l’immoble contractades.

Cal no oblidar que els terminis de lliurament és poden veure afectats per molts diversos motius.

Entre d’altres, la inseguretat jurídica per canvis normatius i en matèria d’urbanisme per anul·lació de planejaments, encara que es compti amb llicència d’obra.

En una decisió tan important com és la compra d’un habitatge, principalment si és el primer, no es pot donar puntada sense fil. El Colegio de Registradores, en la seva guia “Cómo comprar una vivienda en España”, recomana “no signar contracte, ni lliurar quantitat a compte alguna, sense comprovar que la promotora amb la qual estem contractant existeix, i que la persona que signa en el seu nom està facultada per fer-ho.

Per obtenir certa informació de la companyia en qüestió, que ens porti a verificar que estem davant d’una empresa solvent i amb trajectòria en el sector, és important acudir al Registre Mercantil, i també visitar pàgines webs especialitzades en anàlisi de solvència, com ara Axesor i Einforma, entre altres.

Així mateix és important el consultar en el Registre de la Propietat que el solar sobre el qual es construirà és propietat de la promotora i que l’edificació que s’aixecarà ha estat autoritzada per l’ajuntament, mitjançant la concessió de la corresponent llicència.

Però, hi ha més aspectes que s’han de tenir en compte abans de la signatura del contracte: A més de revisar tota la documentació que la promotora faciliti, és convenient que el contracte signat se l’incorpori amb detall les característiques de l’immoble i vagi acompanyat d’uns plans; adjunti una memòria de qualitats detallada; concreti clarament el preu final de l’habitatge més impostos i la forma de pagament (confirmant que les quantitats avançades per part del comprador estan degudament assegurades), i determini amb precisió la data de lliurament de les claus al comprador.

Pot succeir, no obstant, que els promotors no atenguin les sol·licituds de documentació annexa, o a les exigències dels demandants dels seus habitatges, de manera que només ofereixin la possibilitat d’adherir-se al contracte-formulari realitzat específicament per a la promoció. En aquests casos només cal no acceptar el contracte i buscar una altra promoció en competència que actuï de manera més transparent.

Plano de construción

 

I si la construcció no s’inicia o no arriba a bon fi en el termini convingut de lliurament? En principi, el comprador no ha de tenir problema en recuperar les quantitats que va avançar si la promoció es malmet. La Llei d’Ordenació de l’Edificació vigent obliga els promotors a garantir la devolució de les quantitats lliurades més els interessos legals, mitjançant un contracte d’assegurança de caució subscrit amb entitats asseguradores degudament autoritzades per operar a Espanya, o aval solidari emès per entitats de crèdit degudament autoritzades.

Ara bé, la contractació d’aquestes assegurances és obligatòria per a la promotora des de l’obtenció de la llicència d’edificació, de manera que les quantitats que puguin lliurar-se a la mateixa amb anterioritat poden no estar garantides, motiu pel qual no és aconsellable realitzar pagaments abans.

FONT: El Mundo

http://www.elmundo.es

Si t’ha agradat la publicació de “La compra d’habitatges sobre plànol”, també et pot interessar

Las ayudas a la compra y el alquiler se aprobarán con efectos retroactivos a enero

Las ayudas a la compra y el alquiler se aprobarán con efectos retroactivos a enero

Las ayudas a la compra y el alquiler se aprobarán con efectos retroactivos a enero

La aprobación del Plan de Vivienda entra en su recta final.

El Gobierno llevará esta medida al Consejo de Ministros en breve, para ayudar a la compra y el alguiler. Los planes de Fomento pasaban por aprobar este programa en enero, pero finalmente ha retrasado su puesta en marcha para incluir «medidas de acuerdo con las comunidades autónomas» que permitan «agilizar la puesta en marcha de las ayudas».

Para evitar que este retraso afecte a los beneficiarios del programa, el Plan de Vivienda tendrá carácter retroactivo. Es decir, las ayudas podrán solicitarse con efectos al 1 de enero. Así lo anunció recientemente el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, en el Congreso de los Diputados donde añadió que se exigirá a las comunidades autónomas que cofinancien el 30% del programa, planteado en mayo de 2017.

Esta y otras cuestiones serán debatidas en la Conferencia Sectorial de Vivienda, que según Fomento será convocada durante la primera quincena de marzo. Antes de ello el Plan de Vivienda deberá ser aprobado por el Consejo de Ministros, lo que deja a Fomento con un margen de un mes para presentar la medida.

Una vez esta pase el filtro de la Conferencia Sectorial, comenzarán a perfilarse acuerdos bilaterales entre las comunidades y el Gobierno, paso previo a la aplicación definitiva del proyecto. Ayer, el ministro de Fomento argumentó que toda la demora mostrada por el Ejecutivo hasta el momento La aprobación del Plan de Vivienda 2018-2021 se produce en un contexto de marcado crecimiento del sector inmobiliario.

Precisamente el martes se conoció que la compraventa de viviendas creció un 14,6% en 2017, registrando así el mayor incremento de la última década y acercándose a las 500.000 operaciones. A ello hay que sumar que los precios del alquiler acumulan ya varios años cosechando importantes alzas de precios en comunidades como Madrid, Barcelona o el País Vasco, lo que ha añadido valor a la vivienda como inversión.

El Plan de Vivienda recoge ayudas de hasta 10.800 euros para aquellos menores de 35 años que decidan adquirir un inmueble, siempre y cuando no tengan una vivienda en propiedad, su renta sea inferior a tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) y el inmueble vaya a constituir su residencia habitual.

Asimismo el Gobierno pretende contrarrestar la subida de precios que ha registrado el alquiler en España durante los últimos años. Para ello, establece financiar parte del arrendamiento a los jóvenes y a mayores de 65 años, que podrán recibir ayudas de hasta el 50% del importe del alquiler de un piso. Todo ello siempre y cuando la renta mensual sea inferior a 900 euros.

De igual forma, se amplía el límite de las rentas de alquiler hasta los 900 euros (desde los 600 anteriores) por el que los colectivos más desfavorecidos (hogares por debajo del triple del IPREM) podrán acceder a ayudas de hasta el 40% del alquiler. Las ayudas podrán extenderse durante un periodo de tres años.

FUENTE: ABC
http://www.abc.es/economia/abci-estas-ayudas-aquiler-y-compra-vivienda-gobierno-aprobara-menos-201802142048_noticia.html

También te puede interesar

Alquileres turísticos que se escapan al control

alquileres turísticos

Desgranando el Plan Estatal de Vivienda 2018

Desgranando el Plan Estatal de Vivienda 2018

Desgranando el Plan Estatal de Vivienda 2018.

Incentivar e impulsar la compraventa de viviendas vuelve a ocupar un lugar destacado en las políticas del Gobierno con el plan estatal de vivienda. Tras la desaparición de la desgravación por adquisición de vivienda el 1 de enero de 2013, las ayudas e incentivos fiscales destinados a facilitar la compra de una casa a los ciudadanos habían desaparecido completamente del mapa y de las prioridades del Ejecutivo.

Ahora, cuatro años después, el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 vuelve a recuperar algunas ayudas que beneficiarán, principalmente, a los más jóvenes, sobre cuyas espaldas se sostiene el futuro del sector inmobiliario español. Un segmento de la población que, sin embargo, en la actualidad y debido a la precariedad laboral y el difícil acceso a la financiación, se encuentra con serias dificultades para acceder al mercado de la vivienda en propiedad.

No olvidemos que, actualmente, buena parte de la demanda que compra casa en España es de reposición. Es decir, hogares o familias que ya tienen una vivienda en propiedad pero que venden para comprarse otra. Pero ¿qué pasará cuando esta demanda embalsada se acabe?, ¿tomará el relevo la demanda estructural?, ¿los nuevos hogares? Sin ellos, son muchos los expertos que consideran que el mercado inmobiliario podría volver a tambalearse.

Para que esto no suceda y para que los jóvenes puedan convertirse en propietarios, el nuevo plan estatal de vivienda contempla ayudas para afrontar el desembolso económico inicial necesario para poder comprar una vivienda, sea esta libre o protegida. En este sentido, se concederá una ayuda directa por valor de hasta el 20% del precio total de la vivienda, con un tope de 10.800 euros.

Una ayuda que permitirá a la población menor de 35 años poder afrontar los gastos asociados a la compra de una casa, que suelen rondar el 10% del precio final de la misma (impuestos, notario, registro, etc.). Así lo anunció el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, durante la presentación del real decreto del nuevo plan, cuya tramitación pretende afrontar desde el 1 de junio para que entre en vigor el 1 de enero.

Esta ayuda, a fondo perdido, estará al alcance de aquellos jóvenes de hasta 35 años que tengan unos ingresos inferiores a 1.600 euros al mes. Es decir, tres veces el Iprem (el indicador público de renta de efectos múltiples), actualmente de 532 euros. Pero, además, los jóvenes que accedan a esta ayuda no podrán tener otra vivienda en propiedad y deberán residir en la vivienda comprada al menos durante cinco años.

Ayudas al alquiler

Otra de las principales novedades del plan tiene que ver con el alquiler y los jóvenes, ya que se incrementa de 600 a 900 euros el coste máximo de los arrendamientos que se podrán beneficiar de las subvenciones estatales. En este caso, el Gobierno se hará cargo de hasta el 50% del importe, pero hasta ese máximo de 900 euros. Es decir, el Estado podrá llegar a pagar hasta 450 euros al mes.

El Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, que entrará en vigor el próximo año, contempla también que el Estado y las autonomías asuman el pago de entre 150 y 400 euros de alquiler a personas desahuciadas o colectivos vulnerables, eso sí, siempre que la renta del piso no supere ese mismo precio. Para afrontar estas ayudas habrá una aportación del 80% del ministerio y del 20% de las autonomías. Para facilitar el acceso a esos colectivos más vulnerables, se incorpora al plan un programa que habilita la puesta a disposición de las viviendas desocupadas de la Sareb y las entidades financieras.

Un joven debería destinar el 59,5% de su salario para poder adquirir una vivienda, y la superficie máxima a la que puede aspirar es de 50,4 metros.

Acceder a una vivienda se ha convertido prácticamente en misión imposible para buena parte de los jóvenes españoles. Según el último Observatorio de Emancipación elaborado por el Consejo de la Juventud, ninguna de estas opciones es viable desde el punto de vista económico ni para jóvenes asalariados ni para los hogares jóvenes compuestos por menores de 30 años.

Buena parte de ellos se encuentran completamente expulsados del mercado inmobiliario, ya que, por lo que respecta a la vivienda en propiedad, los precios no se han ajustado lo suficiente como para que puedan comprar, mientras que respecto a los alquileres, estos han subido con tal fuerza que tampoco pueden permitirse pagar un arrendamiento.

Los datos hablan por sí solos. Hoy en día, una persona joven asalariada debería dedicar 13,1 años de su sueldo íntegro para la compra de vivienda en propiedad, y los hogares jóvenes de menos de 30 años necesitarían los ingresos de 7,2 años para sufragar la compra de vivienda, cuando lo recomendable sería que el ratio se situase entre 3,8 y cuatro años de salario bruto.

O dicho de otra manera, pese a que el coste de acceso a la vivienda en propiedad se ha reducido con respecto a un año atrás, las personas jóvenes asalariadas de 16 a 29 años y los hogares jóvenes compuestos por menores de 30 años deberían dedicar más del recomendado 30% de sus ingresos a hacer frente a las cuotas hipotecarias.

En concreto, el consejo calcula que una persona joven debería destinar el 59,5% de su salario para poder adquirir una vivienda en propiedad, y la superficie máxima a la que puede aspirar es de 50,4 metros cuadrados. Este organismo calcula que los jóvenes deberían cobrar un 98,23% más para poder comprarse una casa sin riesgos.

Ayudas a mayores de 65 años

Las personas mayores también ocupan un lugar destacado en el nuevo plan de vivienda. Podrán contar con ayudas para pagar hasta el 50% del alquiler o bien de hasta 200 euros mensuales para atender el pago de facturas de suministro (agua, luz, gas o de comunidad). Para ello, deberán contar con más de 65 años de edad y cobrar una pensión que tampoco supere tres veces el SMI.

En este caso, el programa se complementa con ayudas a organismos públicos y empresas privadas para la construcción de viviendas en alquiler destinadas específicamente para personas mayores.

Los jóvenes y los mayores podrán contar con estas ayudas durante un periodo máximo de tres años, que será de dos anualidades para el caso de afectados por desahucios.

FUENTE: El Confidencial
https://www.elconfidencial.com/vivienda/2017-05-04/vivienda-jovenes-ayudas-plan-estatal-de-vivienda-2018-2021_1377127/

También te puede interesar

Consumo energético mínimo

consumo energético mínimo

 

¿Comprar o alquilar?

¿Comprar o alquilar?

¿Comprar o alquilar? Resolvemos la duda eterna.

Comprar o alquilar es una decisión muy personal en la que intervienen muchísimos factores externos que son muy complicados de medir.

A la hora de buscar una casa la duda siempre surge: ¿es mejor comprar o alquilar? Y la respuesta que se puede dar es a la gallega: depende. Es una decisión muy personal en la que intervienen muchísimos factores externos que son muy complicados de medir. En primer lugar, el nivel de renta, la situación familiar, el nivel e estudios o el estado civil. En el segundo grupo habría otros factores que se pueden denominar como coyunturales y que vienen motivados por las condiciones económicas que haya a nuestro alrededor.

Sea como sea, el BBVA Research sí recomienda que el régimen escogido sea aquel que supone un mayor valor de capitalización para el individuo. O lo que es lo mismo, aquel que va a maximizar nuestro retorno. Lo primero que conviene tener claro es que la vivienda en compra se puede considerar como un bien de consumo, pero también como uno de inversión. Sin embargo, una casa en alquiler es un bien de consumo que -además- puede permitir abrir el abanico a invertir en muchos otros productos que nos proporcionen una gran rentabilidad a futuro.

¿Qué es lo primero que se debe tener en cuenta?

Pues básicamente la comparativa entre lo que nos cuesta un alquiler y una letra de la hipoteca. Si la cuota de la renta es más baja respecto a la compra; tenemos la solución. Si es a la inversa, una letra hipotecaria resulta inferior al pago mensual del alquiler, la compra es nuestra opción. De hecho, en los últimos años esta última tendencia es la que ha ido imperando en el mercado de la vivienda motivado por los bajos tipos y la corrección de precios que ha padecido el mercado. En concreto, se puede comprobar cómo los gastos de alquilar un inmueble de 100 metros cuadrados (en términos generales y a escala nacional) en marzo de 2008 eran del 5,5% en 2008 a un 6,2% nueve años más tarde. Sin embargo, la cuota hipotecaria en la misma vivienda supone un 4,5% en la actualidad.

El coste de financiación entre comprar o alquilar.

Lo que cuesta financiar la inversión inmobiliaria es otro de los factores que deben medirse a la hora de elegir. La opción de poder acceder de forma cómoda a un crédito es algo que ayuda mucho a escoger. Sin embargo, es cierto que requiere (y más ahora) un importante colchón de ahorros para poder asumir la entrada y los gastos de formalización de hipoteca.

Ahora bien, según el análisis de BBVA Research, se puede comprobar cómo el entorno actual de tipos bajos y estabilización económica está provocando un aumento de las condiciones de acceso al crédito. No sólo eso, es que las condiciones de financiación más laxas que hay en el mercado, unido a los precios más o menos bajas, está llevando a que el esfuerzo económico de los hogares sea inferior en una compra que en un alquiler.

A todo esto hay que sumar la perspectiva futura en cuanto al precio de los inmuebles. Y lo que nos dicen ahora mismo las expectativas del Banco de España es que las casas en España van a subir en los próximos meses.

Conviene también mirar qué ocurre con otros activos para dirimir si queremos comprar o alquilar. No conviene olvidar que, por ejemplo, si nos metemos en la hipoteca debemos consumir ahorros que, de otra manera, podríamos destinar a una inversión en bolsa o renta fija. Ahora bien, si nos fijamos en la evolución de activos de renta fija, parece evidente que -en estos momentos- el ladrillo es una opción mejor.

Por tanto, se puede decir que en estos momentos la opción más interesante podría pasar por la compra. Sin embargo, es cierto que si se encuentran alternativas de inversión con alta rentabilidad, podría resultar mucho más rentable optar por el alquiler. Así que, como siempre, la elección final entre comprar o alquilar pasa por uno mismo.

Recuerde que Finques Chicote, además de ser Administrador de Fincas, también es Agente de la Propiedad Inmobiliaria (API), por consiguiente podemos alquilar y/o vender su propiedad, sea ésta un piso, apartamento, local comercial, etc. Si duda cuál es la mejor elección en su caso, consúltenos. Le asesoraremos para que pueda escoger la opción que más se ajuste a sus necesidades.

FUENTE: Merca2
https://www.merca2.es/comprar-o-alquilar-resolvemos-la-duda-eterna/

También te puede interesar

Piscinas privadas

piscinas privadas