Aprofitar l’energia solar que reben les façanes

Aprofitar l’energia solar que reben les façanes

Aprofitar l’energia solar que reben les façanes

El Grup de Recerca SWIFT (sigles de Solar and Wind Feasibility Technologies) de la Universitat de Burgos (UBU) ha mesurat la radiació solar que reben les façanes dels edificis en un estudi experimental dut a terme a la ciutat de Burgos.

Els resultats apunten que les instal·lacions fotovoltaiques verticals poden ser viables i que, en el futur, la combinació adequada de les superfícies disponibles serà clau per aconseguir edificis de consum energètic gairebé nul.

 

Aprofitar l’energia solar del vidres fotovoltaics que substitueixen els vidres tradicionals

En els últims anys s’han desenvolupat panells fotovoltaics que poden ser adaptats o integrats en edificis, com els vidres fotovoltaics, que substitueixen els vidres tradicionals de les finestres o es poden integrar en les façanes de vidre dels grans edificis.

Així mateix, també hi ha desenvolupaments per a incorporar a tendals, marquesines, a les lames de les persianes o que s’integren directament substituint part del mur, com si fos un material decoratiu de la façana.

 

Aquests productes ja es poden veure en molts edificis, nous o rehabilitats, d’ús públic o residencial però ¿se sap quanta energia solar reben? Quan es dissenya una instal·lació fotovoltaica, un dels aspectes clau perquè la seva eficiència sigui la màxima és que els panells estiguin adequadament col·locats i que rebin la màxima quantitat de radiació solar possible.

La radiació màxima s’aconsegueix quan els raigs solars incideixen perpendicularment sobre el panell. Però això depèn de la latitud en què es troba la instal·lació i del dia de l’any.

 

Així, és fonamental conèixer les dades de radiació solar del lloc on s’instal·len els panells per saber quanta energia podrien produir i analitzar la seva viabilitat econòmica. Però les dades que s’utilitzen actualment per dimensionar les instal·lacions fotovoltaiques són els obtinguts per al pla horitzontal, aquells que es mesuren de forma habitual a les estacions meteorològiques.

 

Amb l’objectiu de determinar la quantitat exacta d’energia solar que s’obté a les façanes, l’equip de la UBU va mesurar experimentalment l’energia total rebuda en superfícies verticals orientades a les quatre direccions cardinals (nord, sud, est i oest), utilitzant una instal·lació que disposen a l’Escola Politècnica Superior de Burgos.

En total, van realitzar mesures durant 45 mesos de manera contínua, seguint uns estàndards de qualitat molt restrictius per assegurar que les dades eren fiables.

 

Els resultats apunten que les instal·lacions fotovoltaiques verticals són completament viables.

Encara que els edificis consumeixen de manera contínua, les façanes reben l’energia a hores diferents depenent de la seva orientació. Es va obtenir que, en els mesos d’hivern, la façana sud rep més energia que la superfície horitzontal en la mateixa localització, de manera que una instal·lació en aquesta façana produeix més que la col·locada a la teulada.

 

Així mateix, les façanes est i oest produeixen aproximadament la meitat que la superfície horitzontal, perquè una rep el sol de matí i una altra el de tarda, però entre les dues es podria distribuir la producció al llarg de tot el dia. Fins i tot la façana nord produeix aproximadament un 25 per cent de la superfície horitzontal en la mateixa localització.

 

Es tracta, en definitiva, de combinar adequadament les superfícies disponibles i aprofitar també altres avantatges de les instal·lacions, com la millora de l’envoltant de l’edifici o fins i tot de la seva estètica.

 

Tots sabem que l’orientació sud és sempre la més assolellada, la que rep més hores de sol al llarg de l’any, però no s’ha de menysprear l’energia que es rep en altres orientacions. La superfície disponible a les ciutats és limitada i, però, és on més interessa disposar d’energia ja que és on es consumeix.

Amb aquest estudi per aprofitar l’energia solar, s’analitza les possibilitats de superfícies que, en principi, podrien semblar poc adequades per acollir instal·lacions fotovoltaiques. Però l’estudi també és important per a conèixer l’energia tèrmica que es rep a través de cada façana i la il·luminació natural disponible.

 

FONT: Noticias de la Ciencia y la Tecnología

https://noticiasdelaciencia.com/art/31342/aprovechar-la-energia-solar-que-reciben-las-fachadas-clave-en-la-edificacion-del-futuro

 

Si t’ha agradat aquesta publicació de “Aprofitar l’energia solar que reben les façanes”, també et pot interessar

Desapareix l’impost al sol

Desapareix l’impost al sol

Desapareix “l’impost al sol”

L’impost al sol, “Por fin este país se libra del gran absurdo del impuesto al sol”. Així ho ha anunciat la ministra per la Transición Ecológica, una de les mesures més potents que recull el reial decret llei de mesures urgents que divendres passat dia 5 va aprovar el Consell de Ministres.

La mesura implica que per primera vegada a Espanya es definirà què és l’autoconsum i s’anul·la l’impost al sol que fins ara gravava a aquests consumidors. A més s’impulsarà l’autoconsum compartit reduint la càrrega burocràtica perquè les comunitats de veïns puguin accedir amb més facilitat a ella.

Per primera vegada es reconeix el dret dels ciutadans a autoconsumir energia elèctrica sense cap tipus de càrrec o peatge sobre l’energia autoconsumida que no passa per la xarxa, així com el reconeixement exprés de l’autoconsum col·lectiu en la regulació energètica espanyola

L’impost al sol amb el reial decret

El reial decret llei també inclou mesures per facilitar la implantació d’autoconsum, com són la definició d’una tramitació administrativa simplificada i adequada a les característiques de les instal·lacions, a més d’adoptar el règim sancionador en funció del veritable impacte de l’autoconsum en el sistema elèctric.

A més s’impulsa l’autoconsum compartit especialment clau en un país en què predomina l’habitatge vertical. La possibilitat d’instal·lar autoconsum compartit en els edificis ofereix una gran oportunitat de reduir els costos energètics i, per tant, la factura de la llum.

Una altra de les grans novetats del Reial decret és el paquet de mesures per rebaixar la factura fiscal i establir mesures per ajudar les famílies en situació d’especial vulnerabilitat. La més destacada és l’aprovació d’un bo social tèrmic, el cost assumirà l’Estat, pel que s’abonarà als beneficiaris el cost de les seves despeses en calefacció en un xec directe. A més, s’amplia l’accés de l’actual bo social a famílies monoparentals i persones en situació de dependència en graus 3 i 2.

A més, com s’havia avançat, el reial decret llei amplia la cobertura de l’ajuda als consumidors més vulnerables. Com a gran novetat, es prohibeix el tall de subministrament a les llars acollits al bo social on visqui almenys un menor de 16 anys, alguna persona amb un nivell de discapacitat del 33% o persones en situació de dependència en grau II i III, sempre que aquestes circumstàncies queden degudament acreditades pels serveis socials.

A més, s’amplia l’accés al Bo Social a les famílies monoparentals amb una dona al capdavant (el 85% de les llars monoparentals tenen a una mare al davant). Per a aquest cas s’estableix un llindar de renda màxim 0,5 vegades superior a l’IPREM.

Els límits de consum d’energia amb dret a descompte s’amplien un 15% amb dos objectius: compensar els increments de preus i apropar-se més als consums reals de les llars més vulnerables. Així mateix, el còmput de consum anual amb dret a descompte que es liquidava cada mes es flexibilitza.

Ara l’energia amb dret a descompte no consumida un mes, pot utilitzar-se en un altre moment. Es facilita així la protecció de les llars durant els mesos de més consum, que solen correspondre amb els de temperatures més baixes.

D’altra banda, la norma aprovada també prorroga el termini per renovar el bo social elèctric a aquells consumidors que estiguessin acollits al bo social antic, el termini de renovació acabava el proper 8 d’octubre. El nou termini és el 31 de desembre. D’aquesta manera, qui sol·liciti la renovació del bo després de 8 d’octubre i compleixi els requisits no veurà interromput l’accés al descompte.

Per als consumidors en general, la ministra ha explicat que es va a obligar a les companyies elèctriques a oferir una factura de la llum molt més comprensible per als usuaris. En concret es van a remodelar els esglaons de potència contractada perquè s’ajustin al consum real dels usuaris.

A més, les companyies hauran de reflectir en la factura mensual la informació d’estalvi que el consumidor podria obtenir en cas de adherir-se a les tarifes de discriminació horària a les que pot accedir. Ja que segons reconeixen els experts és, a hores d’ara, l’opció més beneficiosa per als usuaris.

Finalment, el Govern endureix les mesures sancionadores a les empreses comercialitzadores, que gestionen i financen el bo social. Per exemple, les que imposin injustificadament condicions, dificultats o retards amb relació a la tramitació de les sol·licituds podrien ser sancionades amb multes de fins a 60 milions d’euros, en el cas d’infraccions molt greus.

FONT: La Vanguardia

https://www.lavanguardia.com/economia/20181005/452176376523/bono-social-impuesto-al-sol-factura-luz-electricidad.html

También te puede interesar

Consumo casi nulo en edificios

consumo casi nulo

Consumo casi nulo en edificios

Consumo casi nulo en edificios

Consumo casi nulo en edificios

¿Cómo se determinará qué es un edificio de consumo casi nulo?

El Ministerio de Fomento está ultimando los flecos de un real decreto que contemple la definición de un edificio de consumo energético casi nulo. De este modo, da respuesta a la directiva europea que establece que a partir del año 2019 todos los edificios públicos, y en el año 2020 los edificios nuevos de titularidad privada, deben ser de consumo prácticamente cero.

La directiva europea pone el marco base, pero luego cada país establece los parámetros sobre qué es un inmueble de consumo energético casi nulo. Esta novedad se incluirá en septiembre en el Documento Básico de Ahorro de energía DB HE del Código Técnico de la Edificación. Pero antes deberá someterse a información pública, aunque quizás los plazos se dilaten debido al reciente cambio de Gobierno.

En verano del año pasado el Consejo de Ministros modificó parte del Real Decreto por el que se aprobaba el certificado energético, para cambiar la definición del término “edificio de consumo de energía casi nulo”, con objeto de hacerla coincidir con la Directiva comunitaria. Así, el nuevo significado es el de un edificio con un nivel de eficiencia energética muy alta y cuya cantidad casi nula de energía debería estar cubierta por energía procedente de fuentes renovables.

Bruselas recomienda, por ejemplo, usar fuentes de energía renovables, garantizar el confort y la higiene de la calidad del aire del interior del inmueble, o sancionar a aquellos edificios que no cumplan con las fechas límite establecidas.

El Boletín Oficial del Estado publicó las recomendaciones de la Unión Europea sobre las directrices para promover edificios de consumo de energía casi nulo y las mejores prácticas para garantizar que antes de que finalice el año 2020 todos los edificios nuevos sean de consumo energético casi nulo.

Las recomendaciones que brinda la Unión Europea a los Estados Miembros para el consumo casi nulo son las que a continuación se citan:

1º.- Recomienda a los países miembros que redoblen sus esfuerzos para la completa aplicación y ejecución de las disposiciones de la directiva  de edificios de consumo energético casi nulo (EECN), a fin de garantizar que todos los edificios nuevos sean de consumo casi nulo en las fechas límite establecidas en la Directiva.

2º.- Se exhorta a los países miembros que utilicen fuentes de energía renovables en el marco de un diseño integrado con la finalidad de respetar los requisitos hipoenergéticos de los edificios de consumo de energía casi nulo. Se deberá garantizar un ambiente interior adecuado en el parque inmobiliario europeo para evitar en él el deterioro de la calidad del aire y asegurar unas buenas condiciones de confort, salubridad e higiene.

3º.- Se sugiere que los países miembros determinen el mecanismo que utilizarán para supervisar el cumplimiento de los objetivos EECN y que estudien la posibilidad de imponer sanciones diferenciadas para los edificios nuevos una vez que hayan pasado las fechas límite que establece la directiva (año 2020) para los EECN.

4º.- Se aconseja una conexión más fuerte y estrecha entre políticas, medidas y objetivos EECN. Por ejemplo, algunos Estados Miembros han puesto en marcha campañas de sensibilización e información; medidas de educación y formación; ordenanzas de construcción, o certificados de eficiencia energética, como es en el caso de España.

5º.- La Comisión recomienda que los Estados Miembros aceleren los avances en la aplicación de políticas de apoyo que se dirijan específicamente a la renovación del parque mobiliario existente con vistas a su adaptación a los niveles EECN. Los países Miembros deben articular una mezcla coherente de instrumentos políticos (paquetes de medidas) para ofrecer la necesaria estabilidad a largo plazo a quienes inviertan en el sector de la construcción eficiente (incluidos los proyectos de vivienda para su adaptación a los niveles EECN).

Se anima a la recogida de datos fiables para supervisar los efectos de las políticas aplicadas y poder así responder a las necesidades específicas y supervisar la renovación del parque inmobiliario existente.

FUENTE: Idealista

http://www.idealista.com

 

También te puede interesar

Impacte del nou Decret del sector elèctric a l’autoconsum amb panells solars.

Impacte del nou Decret del sector elèctric a l’autoconsum amb panells solars.

Impacte del nou Decret del sector elèctric a l’autoconsum amb panells solars.

Fins ara l’autoconsum elèctric tant fotovoltaic com elèctric era regulat pel RD 900/2015 de 9 d’Octubre, conjuntament amb les lleis i decrets del Sector Elèctric.

L’aplicació d’aquest decret suposava una sèrie de traves i costos a l’autoconsum elèctric: permisos de connexió, limitacions, impostos, facturació i legalitzacions de les instal·lacions.

Recentment el Ministerio de Energía, Turismo y Agencia Digital ha publicat una proposta d’un nou decret per regular l’accés i la connexió a les xarxes de transport i distribució d’energia elèctrica. Amb aquest nou Decret es solucionen moltes de les dificultats per a la instal·lació de panells solars fotovoltaics i obre la porta a la seva instal·lació en clients i comunitats de veïns.

De les novetats d’aquest nou Decret es destaquen alguns aspectes que poden ser d’utilitat per a tots aquells clients i comunitats de propietaris que vulguin millorar i economitzar la seva instal·lació elèctrica:

  • S’agilitza la tramitació i sol·licitud dels permisos d’accés i connexió.
  • Es crea un procediment abreujat per a obtenció de permisos d’accés i connexió a les instal·lacions de menys de 15 kW.
  • No es necessitaran sol·licitar permisos d’accés i connexió per a les instal·lacions que tinguin dispositius antiabocament.
  • Haurà també un procediment abreujat per a la connexió d’instal·lacions.
  • Es podran fer instal·lacions fotovoltaiques d’autoconsum col·lectiu fins a 100 KW.
  • La potència de la instal·lació solar no estarà limitada per l’energia contractada.
  • Les modificacions en els contractes permetran la reducció de la facturació i la venda de l’energia abocada a la xarxa en alguns casos.

Per més informació, feu clic en els següents enllaços:

* Proposta de Reial Decret d’accés i connexió a les xarxes de transport i distribució.

* Memòria de la Proposta de Reial Decret d’accés i connexió a les xarxes de transport i distribució.

Si vostè és client de Finques Chicote i desitja més informació, pot adresarse per correu electrònic a l’Oficial Administrador assignat a la seva comunitat.

También te puede interesar

Edificios de consumo energético mínimo

Edificios de consumo energético mínimo

Edificios de consumo energético mínimo: un reto difícil para España

Un estudio del grupo de investigación ENEDI (Energética en la Edificación) de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) concluye que la mayoría de los países del sur de Europa están mal preparados para la implementación de edificios de consumo de energía casi nulo, y especialmente, para el reto de modernizar los edificios existentes, y propone mejoras para el desarrollo de futuros edificios, para conseguir el consumo energético mínimo.

En los próximos años, existe un compromiso legal de todos los países de Europa para mejorar la eficiencia energética de los edificios que se traduce en construir edificios de consumo de energía casi nulo (EECN, o nZEB en inglés), es decir, edificios con un consumo energético mínimo.

La Directiva 31/2010/EU fija dos fechas clave: todos los edificios públicos deberán ser EECN a partir del 1 de enero de 2019 y dos años más tarde, el 1 de enero de 2021, deberán serlo todos los edificios de nueva construcción.

“Falta sólo 1 año para el primer compromiso, y sin embargo, muchos países están lejos de alcanzar ese nivel de eficiencia energética en los edificios. Los países que más han avanzado en este reto son los países del centro y norte de Europa”, explica Juan María Hidalgo, coautor del estudio.

Esta investigación de consumo energético mínimo, liderada por la Université de Liege ha sido realizada por más de una docena de investigadores Europeos y analiza la situación de la edificación en siete países del sur de Europa (Chipre, Francia, Grecia, Italia, Portugal, Rumanía y España). Cada país tiene matices en las definiciones técnicas que hacen muy difícil la comparación directa de las normativas y programas de impulso de los EECN.

Por ello, “los participantes en el estudio hicimos un esfuerzo para consensuar una metodología común. Era la única manera de hacer comparaciones reales de igual a igual”, añade Hidalgo.

La investigación se ha centrado en el estudio comparativo de las barreras sociales y tecnológicas para el desarrollo de los EECN tanto en la nueva construcción como en la rehabilitación del inmobiliario existente.

Hasta ahora, muchos estudios justificaban los retrasos sur-norte debido al contexto económico. Sin embargo, este trabajo ha mostrado que hay otras barreras, como las sociológicas y las condiciones climatológicas de cada país que afectan y mucho a la consecución de los objetivos de los edificios de consumo de energía casi nulo. “La escasa formación de prácticamente todos los agentes, desde la administración, pasando por los operarios de la construcción, hasta la ciudadanía hay una gran cadena humana en la que todavía no se comprende en qué consiste un EECN y cómo conseguirlo”, subraya Hidalgo.

Por otro lado, “el diseño de edificios debe ser estudiado más a detalle para solucionar los cambios de estación como el invierno y el verano etc”, añade Hidalgo. “El País Vasco puede ser un buen banco de pruebas para ello ya que tiene casi todas las climatologías del estudio. A pesar de ser un territorio pequeño tenemos que aplicar criterios de diseño muy distintos en zonas de costa, zonas de montaña, zonas del sur.”.

“Si estas barreras no se solucionan, es muy probable que haya insatisfacción con el resultado real, ya que podrían darse problemas de confort térmico, sobrecalentamiento, sobrecostes innecesarios en la construcción etc. a menudo empeorados por un mal funcionamiento de los edificios”, comenta el investigador. Para ello, “el estudio propone mejoras para las normativas, diseño, construcción y uso para este tipo de edificios”, añade.

Asimismo, el investigador afirma que es más fácil construir un EECN nuevo por las posibilidades de ubicación y orientación, el empleo de materiales nuevos y tecnologías integradas en el diseño, que llevar este concepto al ámbito de la rehabilitación, pues hay menos flexibilidad de maniobra y los costes también aumentan.

Según Juan María Hidalgo, “esperamos que este trabajo contribuya a solucionar las principales dificultades del sector y nos permita llegar al 2020 con un sector de la edificación más preparado, con mejores herramientas y mayor concienciación”. De este modo, “se podrán construir EECN que satisfagan las necesidades de todas las personas, con el mínimo coste y el menor impacto ambiental posible”. (Fuente: UPV/EHU)

FUENTE: Noticias de la Ciencia y la Tecnología
http://noticiasdelaciencia.com/not/26806/edificios-de-consumo-energetico-minimo-un-reto-dificil-para-el-sur-de-europa/

También te puede interesar

Consells de Seguretat

Consells de Seguretat

 

Autoconsumo eléctrico

Autoconsumo eléctrico

El TC da alas al autoconsumo eléctrico y tumba la prohibición de que lo compartan varios vecinos.

El Gobierno de Mariano Rajoy aprobó apenas dos meses antes de las elecciones del 20-D el real decreto que servía para regular el autoconsumo eléctrico. La norma fue aprobada a pesar de contar con el rechazo unánime de todos los partidos de la oposición, que entendían que el texto no es que regulara la generación de electricidad por parte de los consumidores, sino que directamente la hacía inviable por las múltiples restricciones económicas, operativas y burocráticas que impone.

El Tribunal Constitucional ahora tumba algunos aspectos clave de la norma impulsada a finales de 2015 por el Ministerio de Industria, entonces comandado por José Manuel Soria. El Alto Tribunal ha decidido anular algunos artículos del decreto, al dar a la razón a la Generalitat de Cataluña, que había denunciado que la regulación impulsada por el Ejecutivo central invadía sus competencias.

El Constitucional ha anulado la prohibición de que las instalaciones de generación pudieran ser compartidas por varios consumidores, lo que en la práctica suponía que el autoconsumo sólo podían practicarlo las viviendas unifamiliares. Y eso en un país en el que el 65% de la población vive en pisos en comunidades de vecinos.

El Alto tribunal toma cartas en el autoconsumo eléctrico

El Alto Tribunal anula el artículo 4.3 del decreto (“En ningún caso un generador se podrá conectar a la red interior de varios consumidores”) porque no encuentra “razón algún que justifique imponer una prohibición de este cariz”, y subraya la potestad de las comunidades autónomas para regular que pueda producirse electricidad de forma compartida en urbanizaciones, edificios de viviendas o cualquier otro complejo comunitario.

“Además de invadir las competencias de la Generalitat”, se apunta desde la Administración catalana, “esta medida suponía un freno al desarrollo del autoconsumo, ya que perjudicaba la viabilidad de muchos proyectos y desincentivaba el interés de los ciudadanos en esta modalidad descentralizada de producción de electricidad”.

El TC también tumba el artículo que obliga a todos los autoconsumidores a tramitar su inclusión en un registro de generadores eléctricos, un trámite que los detractores de la regulación del Gobierno consideraban una traba burocrática innecesaria. El Tribunal considera que la gestión de un eventual registro de estas características debe recaer en todo caso en las comunidades autónomas, y no en el Gobierno central.

FUENTE: El Independiente
https://www.elindependiente.com/economia/2017/06/05/el-tc-da-a-alas-al-autoconsumo-y-tumba-la-prohibicion-de-que-lo-compartan-varios-vecinos/

También te puede interesar

Inmuebles de Barcelona

inmuebles de Barcelona