Transmissions Patrimonials

Transmissions Patrimonials

Impost sobre Transmissions Patrimonials

Nova doctrina sobre l’aplicació dels coeficients en les valoracions d’ITP.

El Tribunal Suprem ha fixat una nova doctrina aplicable a la comprovació del valor real dels immobles en el cas de les transmissions i a efectes de l’Impost sobre Transmissions Patrimonials.

Així, el Tribunal Suprem estableix que el mètode de comprovació consistent en l’estimació per referència dels valors cadastrals, multiplicats pels índex o coeficients establerts a l’article 57.1.b) de la Llei General Tributària, no és idoni per la seva generalitat ja que no hi ha relació entre el bé i la valoració estimada.

Sobretot, per a la valoració de béns immobles en aquells impostos en què la base imposable ve determinada legalment pel seu valor real, tret que el mètode de coeficients es complementi amb la realització d’una comprovació directament relacionada amb l’immoble a valorar.

El TS també estableix a qui correspon la càrrega de la prova en aquest terreny, ja que determina que l’interessat no està legalment obligat a acreditar que el valor que figura en la declaració o autoliquidació de l’impost coincideix amb el valor real, essent l’Administració la que ha de provar aquesta manca de coincidència.

Aquest canvi de criteri comportarà la modificació dels procediments que l’administració aplica a la valoració de les operacions immobiliàries així com el possible recurs contra les valoracions realitzades utilitzant els coeficients establerts.

FONT: Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona i Lleida

http://www.cafbl.cat

También te puede interesar

Consorci de l’habitatge de Barcelona: Convocatòria 2018.

Consorci de l’habitatge de Barcelona: Convocatòria 2018.

Consorci de l’Habitatge de Barcelona: Convocatòria 2018.

El 14 de juny s’ha publicat al DOGC núm. 7642 la convocatòria d’Ajudes a la rehabilitació dels elements comuns d’edificis d’habitatges a la ciutat de Barcelona 2018.

El termini de presentació de les sol·licituds d’iscripció a la convocatòria s’inicia el 15 de juny i finalitzarà el 30 de novembre de 2018 (es podrà tancar el termini d’admissions en data anterior o posterior a l’establerta, en funció de les disponibilitats pressupostàries).

La dotació econòmica inicial d’aquests ajuts és de 14.395.000 euros. (9.494.000 euros de l’Ajuntament + 3.000 euros de la Generalitat + 1.900.000 euros de remanent d’exercicis anteriors).

Aspectes diferenciadors d’altres convocatòries:

  • Se suprimeix l’ajuda per a la redacció de l’ITE i del Certificat d’Eficiència Energètica.
  • Segueixen essent documents necessaris per a la sol·licitud dels ajuts.
  • S’han modificat els imports de les subvencions i el topall de l’import subvencionable per edifici. També existeix un topall per a l’habitatge. Essent el màxim de la subvenció final el valor més restrictiu d’ambdós.
  • Es mantenen els ajuts de cohesió social (fins al 100%). A l’actual convocatòria s’ha incrementat fins a tres vegades l’IRSC (Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya).

En els edificis que incloguin habitatges llogats, només se subvencionaran aquelles que acreditin que:

  • Disposen d’un contracte de lloguer amb un termini mínim de 5 anys de vigència.
  • Que el preu del lloguer està per sota del màxim previst dins del marge de l’Índex de referència de preus de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.
  • No siguin habitatges d’ús turístic.

En edificis que incloguin habitatges buits, la concessió de la subvenció quedarà condicionada a la seva inclusió en la Borsa de Lloguer Social de Barcelona per un període de 5 anys.

En edificis de propietat horitzontal la subvenció es reduirà proporcionalment al percentatge de despeses comunes de les afectades.

En edificis de propietat vertical, es denegarà la totalitat de la subvenció sol·licitada.

Facilitem document on es detallen els aspectes més rellevants de la convocatòria 2018. On es detalla la Convocatòria 2018 del Consorci de l’Habitatge de Barcelona.

FONT: Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona i Lleida

http://www.cafbl.cat

 

También te puede interesar

Ocupacions il·legals d’habitatges

ocupacions il·legals d'habitatges

Aprovada la Llei contra les ocupacions il·legals d’habitatges.

Aprovada la Llei contra les ocupacions il·legals d’habitatges.

Aprovada la Llei contra les ocupacions il·legals d’habitatges.

La llei contra les ocupacions il·legals d’habitatges, la denominada “Llei antiocupacions” ha estat publicada al BOE núm. 142 de data 12 de juny  i entrarà en vigor el pròxim 2 de juliol, després de ser ratificada pel Senat.

Aquesta modificació legislativa pretén acabar amb el calvari judicial que han d’afrontar les persones que es troben per sorpresa amb el seu pis o habitatge ocupats. El litigi per expulsar per via judicial als intrusos, avui en dia, pot durar fins a dos anys o més. En canvi, amb aquesta reforma de la Llei d’Enjudiciament Civil el desallotjament es podrà realitzar de forma inicial en el procediment, amb el caràcter de mesura cautelar.

Aquesta modificació només s’aplicarà en els casos en què els propietaris de l’immoble afectat siguin persones físiques, entitats sense ànim de lucre i entitats públiques propietàries d’habitatges socials. L’exclusió de les persones jurídiques obeeix a la voluntat del legislatiu que entitats financeres, fons d’inversions o immobiliàries no puguin resultar afavorits amb aquesta reforma legal.

Si s’han identificat els ocupants, l’autoritat judicial donarà trasllat als serveis públics competents en matèria de política social per si procedís la seva actuació perquè en el termini de set dies puguin adoptar-se les mesures de protecció que en el seu cas sol·licitin i procedeixin.

L’efecte principal d’aquesta reforma processal civil, és que es pretén dotar al propietari d’una acció sumària que permeti la immediata recuperació de la plena possessió de l’habitatge, encara que es desconegui la identitat dels ocupants, previ requeriment judicial perquè aquests aportin en el termini de cinc dies el títol legal que justifiqui la seva possessió; en cas contrari, el Tribunal ordenarà de forma immediata el lliurament de l’habitatge al titular demandant i contra aquesta resolució no hi ha possibilitat de recurs.

També cal mencionar que amb aquesta reforma es constata que són les Administracions Públiques, en l’àmbit de les seves respectives competències, a les que correspon garantir les polítiques públiques en matèria d’habitatge conforme a allò que es preveu en l’article 47 de la CE. Preservant-se, també, el dret a la propietat privada de l’art. 33 CE.

FONT: Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona i Lleida

http://www.cafbl.cat

También te puede interesar

Compatibilitat urbanística i plans d’ús en locals comercials.

Compatibilitat urbanística i plans d’ús en locals comercials.

Compatibilitat urbanística i plans d’ús en locals comercials.

En quan a la compatibilitat urbanística en locals comercials ens estem trobant diversos clients que han comprat o llogat locals per a determinades activitats i a l’hora d’intentar aconseguir la Llicència d’Obertura dels ajuntaments, aquestos la deneguen.

Això pot ser degut a que hi ha un Pla Urbanístic o un Pla d’Usos que permeten només determinades activitats. De vegades el Pla d’Usos permet només una densitat de les activitats, com pot ser el cas de Bars o Restaurants en els quals es permeten un màxim dels mateixos per una zona determinada o que obliga a unes distàncies determinades entre els locals.

És per tant indispensable sol·licitar l’Informe de Compatibilitat Urbanística abans d’iniciar la sol·licitud de la llicència d’activitat, o fins i tot abans de llogar o comprar el local. En molts casos l’obtenir l’Informe Urbanístic pot trigar d’un mes a mes i mig. Això a part de retardar les gestions i la corresponent llicència, pot succeir que el local contractat no estigui autoritzat per a l’activitat que desitja exercir el client amb tots els perjudicis que això pot ocasionar.

La nostra recomanació és de sol·licitar l’Informe Urbanístic del local abans de qualsevol altra actuació i comprovar si a la zona hi ha Pla d’Usos per a l’activitat desitjada.

También te puede interesar

Actuacions a senyals de tv

Actuacions a senyals de tv