Conveni de finançament per pisos de lloguer social

Conveni de finançament per pisos de lloguer social

Conveni de finançament per impulsar la compra de pisos per a lloguer social

El Govern aprova el conveni de finançament entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’INCASÒL per impulsar la compra de pisos per a lloguer social.

 L’INCASÒL transferirà 13 milions d’euros a l’AHC per la compra de pisos a entitats bancàries a través del sistema de tanteig i retracte.

El Govern preveu superar enguany la xifra de 1.000 pisos comprats amb aquest sistema per ampliar el parc públic i destinar-lo a lloguer social.

El Govern de la Generalitat ha aprovat la subscripció del conveni de finançament entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC), del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, i l’Institut Català del Sòl, dependent del Departament de Territori i Sostenibilitat, per al finançament de l’adquisició d’habitatges provinents de processos d’execució hipotecària, d’acord amb el Decret llei 1/2015, de 24 de març, en exercici del dret de tanteig i retracte.

L’INCASÒL transferirà 13 milions d’euros perquè l’Agència de l’Habitatge de Catalunya compri pisos propietat d’entitats bancàries, procedents d’execucions hipotecàries, aplicant el dret de tanteig i retracte, que serviran per incrementar el parc públic de lloguer social. Amb aquest finançament, l’AHC preveu comprar entre 225 i 250 pisos.

L’import del conveni, que tindrà vigència fins al 31 de desembre de 2017, es retornarà sense interessos amb l’import dels lloguers que l’Agència recapti dels habitatges adquirits.

Més de 1.000 pisos comprats pel Govern amb tanteig i retracte

A més dels habitatges que s’adquireixin amb el finançament previst en aquest conveni, el Govern preveu comprar enguany 350 pisos més a entitats bancàries gràcies als 18,5 milions d’euros que es van recaptar durant l’any 2016 mitjançant l’impost de pisos buits. D’aquesta manera, aquest any se superaran els 1.000 pisos adquirits pel Govern mitjançant el dret de tanteig i retracte.

Aquesta possibilitat és una de les que preveia el Decret llei de mesures extraordinàries i urgents que el Govern va aprovar el març del 2015 per reforçar la protecció de les famílies en risc de vulnerabilitat residencial.

Així, es va establir el dret de tanteig i retracte a favor de la Generalitat o dels ens locals en les transmissions de tots els pisos provinents d’execucions hipotecàries amb posterioritat a l’abril de 2008. La mesura implica que en les operacions de compra d’habitatges provinents d’execució hipotecària, l’entitat financera ha de comunicar la venda al Govern, que té preferència conjuntament amb els municipis, per comprar el pis pel mateix preu per destinar-lo a lloguer social.

Aquesta mesura s’aplica durant un termini limitat, fins el 2021, i afecta els 234 municipis amb demanda acreditada d’habitatge social. El Govern prioritza l’adquisició de pisos situats en zones amb elevat risc d’exclusió social.

FONT: Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona

http://www.cafbl.cat

También te puede interesar

Inspección de puertas automáticas

Inspección de puertas automáticas

 

Campaña de inspección de puertas automáticas desde Seguridad Industrial

Campaña de inspección de puertas automáticas desde Seguridad Industrial

Campaña de inspección de puertas automáticas desde Seguridad Industrial.

El Servicio de Automóviles, Metrología y Productos, de la Dirección General de Energía, Minas y Seguridad Industrial del Departamento de Empresa y Conocimiento está llevando a cabo la inspección de nuevas puertas motorizadas de tipo industrial, comercial, de garaje y de otros, para verificar el cumplimiento de la legislación de seguridad industrial en vigor, Reglamento 305/2011 de productos de construcción, y Directiva 2006/42 / CE de máquinas.

Estas inspecciones de puertas automáticas se engloban en una campaña de vigilancia de mercado de puertas en las diferentes Comunidades Autónomas.

Conviene recordar que, tal como se indica en el artículo 14 de la Ley 21/1992 de Industria en cuanto al control administrativo o vigilancia de mercado del marcado CE de los productos industriales,” la competencia ejecutiva corresponde a las autoridades de Industria de las diferentes Comunidades Autónomas (con la colaboración o coordinación del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio).”

Confiamos que esta nueva campaña de inspección de puertas automáticas, ayude a concienciar a profesionales del sector y  a propietarios de puertas automáticas (tanto ya instaladas como de nueva construcción) de la normativa que debe cumplirse en aras de garantizar la seguridad de las personas.

FUENTES:
* Federación Nacional de Fabricantes, Instaladores y Mantenedores de Puertas y Automatismos
http://www.fimpa.es
* Gremio de Cerrajeros de España
http://gremiodecerrajeros.com/campana-inspecciones-de-puertas-automaticas/

También te puede interesar

We garage

we garage

 

We Garage: Reinventando el alquiler de plazas de garaje.

We Garage: Reinventando el alquiler de plazas de garaje.

We Garage: Reinventando el alquiler en las plazas de garaje.

We Garage es una startup de ámbito internacional que se enmarca en el desarrollo de proyectos de movilidad sostenible de aplicación en las principales ciudades españolas y la monetización de activos privados (parkings) en horarios de no uso.

La propuesta de valor de We Garage

Se centra en la monetización de plazas de garaje a través de una aplicación móvil dónde los propietarios de plazas de parking pueden poner a disposición sus plazas de garaje en las horas de no uso (mientras el vehículo del propietario de la plaza no se encuentra en ella por hallarse éste trabajando, de fin de semana o de vacaciones) y gestionar directamente su disponibilidad.

Mediante la aplicación móvil, los conductores de la zona que busquen parking tendrán acceso a la oferta disponible y podrán realizar la reserva directamente y, a través de un asistente, llegar a la localización de la plaza de parking y tener acceso a ella gracias a un mecanismo de apertura automático (instalado en la puerta y que garantiza la comprobación de su identidad y la seguridad en el acceso a la zona de parking).

El pago se realiza a través de la aplicación móvil y es inmediato, hecho que permite que el propietario de la plaza, desde el primer momento tenga disponible un euro por cada hora de reserva de su plaza. Desde We Garage se ocupan de que la oferta sea la más amplia posible en la zona, a través de campañas de promoción y comunicación, con diferentes iniciativas para su captación.

Los propietarios que pongan a disposición su plaza de garaje pueden obtener hasta 240 euros mensuales. Los propietarios de las plazas de parking también podrán usar la plataforma para gestionar sus reservas en otros parkings diferentes al suyo y así poder disfrutar de condiciones especiales en el servicio.

We Garage quiere contribuir con la economía colaborativa y facilitar la gestión de las economías domésticas de las Comunidades de Propietarios, incrementando sus ingresos a través de la monetización de las plazas de parking por parte de sus propietarios.

Si usted es propietario de una plaza de garaje en un parking administrado por Finques Chicote y está interesado en alquilarla por horas desde la aplicación móvil We Garage, póngase en contacto con nosotros para conocer si su parking tiene firmado convenio de colaboración con WeGarage, y en caso de no haberlo le indicaremos como se puede acoger a él.

FUENTE: We Garage
http://www.wegarage.com

También te puede interesar

Establiments Turístics

Establiments Turístics

 

Impost sobre les estades en Establiments Turístics

Impost sobre les estades en Establiments Turístics

Nou Reglament de l’Impost sobre les estades en Establiments Turístics

El passat dia 21 de setembre es va publicar en el DOGC el Decret 141/2017, pel qual s’aprova el nou Reglament de l’impost sobre les estades en establiments turístics.

Aquest nou reglament deroga el Decret 129/2012, així com les seves modificacions posteriors.

Entre les novetats més significatives, destaquem les següents:

  1. La introducció de nous supòsits d’exempció, com poden ser les estades realitzades per causa de força major i per motius de salut.
  2. Es crea l’ “autoliquidació agregada” que permet efectuar el pagament agregat de quotes respecte d’un col·lectiu de substituts o d’un conjunt d’establiments o equipaments.
  3. En l’article 1 s’estableix que l’auto-liquidació s’ha de fer per via telemàtica i que els terminis són semestrals:
  • Entre els dies 1 i 20 d’octubre, la corresponent al període de l’1 d’abril al 30 de setembre
  • Entre els dies 1 i 20 d’abril, la corresponent al període de l’1 d’octubre al 31 de març

FONT: Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona
http://www.cafbl.cat

También te puede interesar

Concessió de subvencions

concessió de subvencions

 

Concessió de subvencions per a Plataformes Elevadores

Concessió de subvencions per a Plataformes Elevadores

Convocatòria per a la concessió de subvencions per adaptar les plataformes elevadores o els ascensors de velocitat fins a 0,15 m/s a les exigències del Reial decret 1644/2008.

Amb data 14 de setembre de 2017 va ser publicada la Resolució EMC_2150_2017, de 6 de setembre, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió de subvencions per adaptar les plataformes elevadores o els ascensors de velocitat fins a 0,15 m/s a les exigències del Reial decret 1644/2008, de 10 d’octubre, pel qual s’estableixen les normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines (BOE núm. 246, d’11.10.2008).

La tramitació, resolució i l’atorgament de les subvencions que preveu aquesta convocatòria, així com les condicions, els criteris de valoració, els requisits de participació i la documentació a aportar, es regeixen per les bases que aprova l’Ordre EMC/170/2017, de 26 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per adaptar les plataformes elevadores o els ascensors de velocitat fins a 0,15 m/s a les exigències del Reial decret 1644/2008, de 10 d’octubre, pel qual s’estableixen les normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines (BOE núm. 246, d’11.10.2008).

Poden ser beneficiàries d’aquests ajuts les unitats familiars o de convivència que tinguin entre els seus membres alguna persona amb mobilitat reduïda, disposin d’un nivell baix de renda i tinguin el seu domicili habitual en l’habitatge on es trobi ubicada la plataforma elevadora o ascensor objecte de la reforma, l’ús de la qual és imprescindible per al desenvolupament de la seva vida quotidiana.

Requisits per obtenir la condició de beneficiari/ària:

Les persones sol·licitants han de complir els requisits següents (veure més detall en les bases):

a) Disposar d’un informe tècnic signat per un organisme de control acreditat que certifiqui que les reformes proposades per a la plataforma elevadora objecte de la subvenció són necessàries per adequar-la al Reial decret 1644/2008.

b) L’habitatge on estigui ubicada la plataforma elevadora objecte de la subvenció ha de ser l’habitual o el primer habitatge de la unitat de convivència del sol·licitant. L’habitatge habitual ha de ser una CASA INDIVIDUAL O UNIFAMILIAR. En cas que la persona sol·licitant sigui l’arrendatària o la usufructuària, caldrà aportar l’autorització de la persona propietària de l’habitatge o del seu tutor/a legal, si escau, per a la realització de les reformes.

c) Complir les obligacions tributàries davant l’Estat i la Generalitat i les obligacions davant la Seguretat Social.

d) No trobar-se en cap de les circumstàncies que impedeixen adquirir la condició de beneficiari que preveu l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

e) Complir les obligacions i no incórrer en els supòsits de prohibició que estableixen els articles 90.bis i 92.bis del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya (DOGC núm. 3791A, de 31.12.2002).

f) La persona o les persones a qui beneficiï directament l’adaptació d’aquestes plataformes elevadores ha de ser membre de la unitat de convivència del sol·licitant i ha de complir qualsevol dels dos requisits següents:

  • Tenir 70 anys o més d’edat.
  • Tenir un grau de discapacitat igual o superior al 33% i barem de mobilitat favorable, segons el Reial decret 1971/1999.

A l’efecte del còmput dels membres de la unitat de convivència es tindran en compte totes les persones que constin empadronades a l’habitatge.

g) Els ingressos de la unitat de convivència del sol·licitant no poden superar tres vegades l’indicador de renda de suficiència de Catalunya ponderat (IRSC). A l’efecte del còmput dels ingressos de la unitat de convivència es tindran en compte tots els ingressos de totes les persones que formin part d’aquesta unitat de convivència. Pel que fa a l’establiment del llindar econòmic que disposa l’annex 3 esmentat, la persona de la unitat familiar que tingui reconeguda una discapacitat comptarà com a dues persones.

h) Complir qualsevol altra obligació legal o reglamentària que els pugui afectar.

L’execució de l’acció objecte de subvenció és com a màxim de dos mesos des de la resolució de la notificació de la concessió de la subvenció.

Poden ser també objecte de subvenció les actuacions amb caràcter retroactiu d’acord amb els requisits establerts a la base 1 de l’Ordre EMC/170/2017, de 26 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per adaptar les plataformes elevadores o els ascensors de velocitat fins a 0,15 m/s a les exigències del Reial decret 1644/2008, de 10 d’octubre, pel qual s’estableixen les normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines (BOE núm. 246, d’11.10.2008).

El termini de presentació de sol·licituds comença el dia 15 de setembre fins a exhaurir el pressupost i, en qualsevol cas, fins a l’1 de novembre de 2017.

Pel que fa a la justificació de concessió de subvencions, el termini màxim de presentació de la documentació justificativa és d’un mes a partir de la data de finalització dels treballs, o en el cas de subvencions amb caràcter retroactiu en instal·lacions amb els treballs d’adequació ja executats prèviament, a partir de la data de notificació de l’atorgament de la subvenció.

Per si hi ha interès al respecte, amb data 26 de juliol es varen publicar les Bases reguladores per a la concessió de les dites subvencions , en l’ORDRE EMC/170/2017.
Les sol·licituds s’han de presentar segons el model normalitzat que està a disposició de les persones interessades a Tràmits gencat (http://tramits.gencat.cat).

Les persones interessades presentaran les sol·licituds preferentment per mitjans telemàtics, acompanyades de la documentació que preveuen aquestes bases, si escau, per mitjà de Tràmits gencat (http://tramits.gencat.cat).

FONT: Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona
http://www.cafbl.cat

También te puede interesar

¿Como actuar si un inquilino no paga el alquiler?

inquilino